Заместник-председателят на ДАЗД участва на пресконференция, организирана от МОН

10.04.2017г.

Днес, 10-ти април 2017г., в Министерството на образованието и науката се състоя планираната пресконференция за представяне на Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции.

Пресконференцията беше открита от министъра на образованието и науката, проф.Николай Денков, който представи основните групи мерки, които планът интегрира. Мерките са съответно краткосрочни, в срок до края на 2017г., и средносрочни, до края на 2018г., с отговорници всички ангажирани институции и организации – Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на здравеопазването, Омбудсман на Република България, образователни институции и неправителствени организации.

Най-значими сред краткосрочните мерки са изготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006 г. за здравните кабинети в училищата (определяне на модели за осигуряване на медицинското обслужване в детските градини и училищата – чрез спешната помощ, чрез близки до детските градини и училищата лечебни заведения и други, и при отчитане на местните специфики и потребности); изготвянето на информационен материал в електронен формат – практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, и публикуване на материала на електронните страници на училищата и на регионалните управления на образованието; подобряването на институционалните политики, насочени към превенция и противодействие на насилието – провеждане на беседи, на ролеви игри, открити уроци с участието на родителите, организиране на клубове по интереси от страна на по-големите ученици в подкрепа на учителите за превенция и противодействие на насилието; използване на подхода „връстници обучават връстници“ за популяризиране на правата на децата на закрила срещу насилие и на способите за сигнализиране за насилие; организиране и провеждане на обучения на директори, учители и други педагогически специалисти за поведение и реакции при инциденти и критични ситуации в образователните институции.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето, д-р Валентин Димитров, запозна присъстващите с приоритетите, които Държавната агенцията поставя в работата по превенция на агресията и насилието. Сред тях особено внимание се обърна на популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111, която е безплатна, с 24-часово покритие и може да бъде използвана за консултация или подаване на сигнал от всекиго. Основна цел е подобряването на координацията и взаимодействието между отговорните институции и оптимизиране на комуникацията чрез предоставяне на достъпна информация за професионалистите, работещи с деца в образователната система. Засилването на детското участие в инициативи, свързани с превенция на насилието в училище и активното използване на ресурса на социалните услуги също бяха посочени от д-р Димитров като ключови моменти от плана за действие. Планира се и разработването на система за привличане на родителите и медиите като патньори, способни да представят положителни модели на поведение и да отправят образователни послания към децата.

Скоро достъп до презентацията на плана за действие и прессъобщението гражданите ще имат чрез електронния сайт на Министерството на образованието и науката, където те ще бъдат публикувани.

[su_slider source="media: 3109,3110,3111,3112,3113,3114" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]