Зам.-министър Ваньо Шарков представи приоритетите за реформа в грижата за деца от 0 до 3 г. пред Постоянната експертна работна група по

20.01.2016г.

Деинституционализацията на грижата за деца от 0 до 3 г. и визията на Министерство на здравеопазването за продължаване на реформата обсъди на заседание вчера Постоянната експертна работна групаза подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Основните политика на МЗ за подобряване на майчиното и детско здраве в подкрепа на процеса на деинституционализация бяха представени от зам.- министър Ваньо Шарков.

През 2015 г. МЗ завърши първия етап от процеса на деинституционализация на децата до 3-годишна възраст. В рамките на проект „Посока: Семейство“ от 1 октомври 2015 г. са закрити 8-те пилотни дома за медико-социални грижи /ДМСГД/ в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище, на тяхно място са разкрити нови услуги, гарантиращи ранната превенция на изоставянето и правилно развитие на детето в естествената му среда. По предложение на МЗ са закрити още 3 ДМСГД – във Ветрен, Разград и Шумен. Към края на 2015 г. специализираните институции за деца от 0 до 3 г. са 18, докато в началото на процеса през 2010 г. са били 32.

С особено внимание е подходено към създаването на услуги от резидентен тип за децата с тежки увреждания, имащи потребност от постоянни медицински грижи. Съвместно с МТСП е разработена Концепция и методология за функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи за деца, нуждаещи се от постоянна медицинска помощ като специфичен вид социални услуга и интеграцията на този нов вид услуга с лечебните заведения от системата на здравеопазването с оглед гарантиране на грижата за децата в тези услуги. По препоръка на председателя на ДАЗД, през 2015 г. МЗ финансира областните лечебни заведения за болнична помощ в градовете, в които има разкрити такива ЦНСТ, за осигуряване на наблюдение и 24-часова консултативна помощ.

Предстоят няколко важни стъпки за продължаване на процеса на деинституционализация на децата от 0 до 3 години, съобщи зам.-министър Шарков. Сред тях са:
<ul>
<li>Разработване на нова Концепция за деинституционализация на децата в ДМСГД, която ще определи визията и плана за действие за останалите ДМСГД в системата на МЗ и заместването им с подходящи здравни и социални услуги. Тя ще е част от новия План за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ 2016 – 2020</li>
<li>Приемане на Наредба, регламентираща видовете интегрирани здравно – социални услуги по Закона за здравето, условията и реда за предоставянето им, както и критериите и стандартите, на които те трябва да отговарят</li>
<li>Изготвяне на Правилник за новото лечебно заведение Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания</li>
</ul>