Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Зам.-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха СПИ с.Драгоданово

24.10.2014г.

Подобрение в условията за живот, грижите за децата и намаляване на случаите на насилие в интернатите, отчетоха заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Вчера те посетиха социално-педагогическия интернат (СПИ) „Христо Ботев” в с. Драгоданово, където се срещнаха с децата и персонала.

Момчетата и момичетата, настанени там споделиха, че са добре приети от местната общност. Те отбелязаха, че битовите условия в интерната са подобрени след извършените ремонтни дейности на кухнята, баните и тоалетните.

Променените условия са в следствие на изпълнението на дадени от председателя на Държавна агенция за закрила на детето предписания. Това установи повторна проверка на Агенцията в 7-те специални училища за деца с девиантно поведение, в които в края на миналата година бяха констатирани сериозни нарушения на правата на настанените там.

Препоръките касаеха случаите на осъществявано насилие и прилагане на неприемливи форми на възпитание спрямо настанените в СПИ и възпитателните училища-интернати (ВУИ), осигуряването на подходяща материалната база, здравни грижи, хранене и лични вещи за децата, в съответствие с утвърдените стандарти. Особено внимание бе обърнато на корекционно-възпитателната работа и организацията на свободното време на учениците. Друга група бяха свързани с разработването, актуализирането и прилагането на вътрешни документи, правилници и процедури.

Повторната проверка на ДАЗД в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово; СПИ – гр. Стралджа; СПИ „Христо Ботев” – с. Варненци; ВУИ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Завет; СПВУИ „Христо Ботев” – с. Подем; ВУИ „Ангел Узунов” – гр. Ракитово и ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека, установи, че три от проверените училища са изпълнили изцяло предписанията.

Наблюдава се положителна промяна в живота на 255-те момичета и момчета, настанени в СПИ и ВУИ, осигурена е здравната грижа за децата - извършват се профилактични прегледи при личен лекар и стоматолог, консултации с медицински специалисти по повод остри и хронични заболявания. Подобрена е и материалната база – ремонтирани са помещения, сложена е нова дограма, подменени са врати, осветителни тела и др. Децата споделят, че са доволни от новите условия и от предоставяната им храна.

Инспекторите все още откриват пропуски по отношение на индивидуалния подход при планирането на корекционно-възпитателната работа с децата. Това се дължи на липсата на утвърдена методика за осъществяването й. Според специалистите, са необходими допълнителни усилия от страна на персонала, за да се подобри живота на децата и да се постигне по-добър ефект от престоя им в интернатите, както и след прекратяване на възпитателната мярка.

При повторните проверки не са установени случаи на насилие от страна на персонала спрямо децата, но все още се наблюдава агресивно поведение между самите деца. Във вътрешните правила е регламентирано задължението на служителите да не прилагат форми на физическо насилие и психичен тормоз върху учениците. Задължението е вписано в длъжностната  характеристика на всеки член на персонала, както и спазването на етичните правила за работа с деца. Графикът на дежурствата е съобразен с необходимостта на децата да се осигурява постоянно наблюдение и грижа. Персоналът се стреми към зачитане на личното достойнство и мнение на момчетата и момичетата, като обсъжда с тях плановете за работа и им дава възможност да изразяват свободно мнението си.

В някои от специални училища за деца с девиантно поведение има нарушения по отношение на пропускателния режим.

По-късно през деня заместник-министър Петрова и Ева Жечева разговаряха с кмета на община Сливен ген. Кольо Милев. „Необходима е цялостна промяна в грижите за децата с противообществени прояви”, заяви Спаска Петрова. „Вече се създават нови модели за работа, осигурява се надграждащо обучение за персонала. В Сливен се апробира услугата „Център за работа с деца в конфликт със закона”, която е в съответствие с Пътната карта за реализиране на държавната политика в областта на правосъдието за детето”, съобщи председателят на ДАЗД.