Зам.-председателят на ДАЗД проведе консултативна среща за новата Национална стратегия за детето със студенти от Националната музикална академия

09.11.2018г.

Студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се срещнаха със заместник-председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) инж. Валери Йорданов. Младите хора представиха своите предложения за мерки и дейности, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за детето (2019-2030). Те смятат, че е необходима гъвкавост в системата на училищното и предучилищното образование, в полза на децата и учениците. Част от тях апелираха за по-малка натовареност на педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности или с хронични заболявания, както и с талантливи деца, когато се касае за обработване и попълване на документация. Според студентите, тази промяна ще постави в центъра на образователния процес детето, за сметка на административната ангажираност на учителите.

Срещата с възпитаниците на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е част от консултационния процес, който ДАЗД реализира в контекста на създаването на бъдещия стратегически документ, със заинтересовани страни – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академични среди, деца, експерти, директори на детски градини и училища.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.