Зам - председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Валентин Димитров  взе  участие в първата Национална  среща на

27.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Д-р Валентин Димитров взе участие в дискусията на тема ,,Интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна социална подкрепа‘‘.  На срещата се обсъдиха решения за подобряване процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване-на национално, областно и местно ниво. Бяха обсъдени и модели на финансиране, повишаване на стандарти в социалната подкрепа, както и подобряване на комуникацията и взаимодействието на общините с териториалните структури на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.</p>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.