Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Започва актуализация на Националната стратегия за детето

03.11.2015г.

<div class="single_news">

До края на месец февруари 2016 г. ще бъде изготвен проект за актуализация на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., реши на днешното си 31-во заседание Националният съвет за закрила на детето. Актуализацията ще удължи и срокът на действие на Стратегията до 2020 г. Проектът ще бъде разработен от междуведомствена работна група под ръководството на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

До това решение се стигна след представен от ДАЗД Анализ на изпълнението на стратегията до момента, който очерта степента на постигането на поставените в нея цели, промените, които са настъпили, основните предизвикателства и областите, които се нуждаят от актуализация.

На заседанието присъства Омбудсманът на Република България Мая Манолова, която декларира, че ще работи активно за реализация на политиките за правата на децата.

<em>Националната стратегия за закрила на детето определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България в периода 2008 – 2018 г. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Националната програма регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите осигуряващи спазване и закрила на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес.</em>

[su_slider source="media: 5207"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/analiz-izpalnenie-strate…; download="all" viewer="microsoft"]

&nbsp;

</div>