Започва подготовка на 5-годишна Национална програма за защита на децата от насилие

22.04.2015г.

<div class="single_news">

Да бъде разработена и внесена за одобрение в МС 5-годишна Национална програма за защита на децата от насилие за периода 2016 – 2020 г., реши на 29-тото си редовно заседание Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ към Държавната агенция за закрила на детето. Заседанието бе ръководено от г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД и на НСЗД. В него участваха заместник министрите на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, на външните работи г-жа Катя Тодорова, на здравеопазването г-н Ваньо Шарков, на правосъдието г-н Петко Петков, на културата г-н Боил Банов, както и представители на министерствата на образованието и науката, финансите, културата, младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, членове на неправителствени организации и Фахредин Фаредин – зам.-председател на Съвета на децата.

Националният съвет за закрила на детето прие отчета за изпълнението на Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. Направен бе преглед на мерките и действията, които държавата предприема за закрила на децата от всички форми на насилие, както и на всички други форми за предотвратяване и разкриване, докладване, разследване и проследяване на случаите на малтретиране на деца. Представен бе мониторинг на изпълнението на Координационния механизъм за насилие<a href="http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/Doklad_KM_2014.doc">…;

„Закрилата на детето от всички форми на насилие е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето, международни споразумения и стандарти и от българското законодателство. И въпреки това, насилието си остава реална част от живота на децата с незабавни и дългосрочни последствия. За съжаление, в доста държави, в това число и в България, някои форми на насилие над деца са социално приемливи, мълчаливо толерирани или не се възприемат като злоупотреба.

Насилието има много форми – физическо, сексуално и емоционално, както и може да се осъществява на много места, включително в дома, в училище, в общността, в интернет, от широк кръг извършители – членове на семейството, учители, съседи, непознати и от други деца. Подобно насилие не само нанася вреди, причинява болка и унижение, то и убива.

Зачитането на правото на детето на закрила от насилие изисква участие на всички, партньорството и сътрудничеството са изключително важни.

Слагането на край на насилието над и между деца изисква решително законодателство, програми и политики за превенция и борба с насилието, както и осигуряване на достатъчно ресурси за това“, заяви при откриването на заседанието г-жа Ева Жечева.

През 2012 г. общо 2127 деца са били жертва на насилие, през 2013 г. общият брой на децата, жертви на насилие е 1973. Анализите за периода 2001 – 2013 г. показват, че насилието в семейна среда е водещо - четири от всеки пет случая на насилие над деца, по които са работили органите за закрила са регистрирани в семейството.

През 2014 мултидисциплинарните екипи са работили по 1102 сигнала за насилие над дете. Това е с 30% повече в сравнение с 2013 г., когато мултидисциплинарните екипи са работили по 575 случая на насилие.

Подобна е статистиката и от Националната телефонна линия за деца за периода 2012 -2014 г. Общият брой консултации, свързани с насилие над деца, за трите години е 2 234. Подадените към Отделите за закрила на детето /към Агенция за социално подпомагане/ сигнали за периода са общо 1 148 деца. Най-често на линията постъпва информация за физическо насилие, след това – за пренебрегване и за психически тормоз. Средно от НТЛД постъпват по 2 сигнала за насилие над деца на ден.

В периода 2012 – 2014 г. 142 деца са станали жертва на трафик с цел трудова или сексуална експлоатация или са били изложени на риск поради недобра родителска грижа или насилие в друга държава в.

ГД „Контрол по правата на детето” е извършила 260 проверки по сигнал за насилие над деца, както и три тематични планови проверки за изследване на насилието 69 ДДЛРГ и 7 Специални училища /СПИ и ВУИ/.

Националният съвет се обедини около основните принципи, дейности и мерки, които да залегнат в новия стратегически документ:
<ul>
<li>Актуализиране на правната рамка в областта на закрилата на детето и разработване на нова правна регулация за децата в конфликт със закона;</li>
<li>Анализ на съществуващите услуги за деца, свързани с насилие във връзка с предстоящото областно и общинско планиране;</li>
<li>Укрепване на капацитета на системата за закрила на детето;</li>
<li>Подкрепа за развитие на действащите услуги и разкриване на нови услуги за деца, преживели насилие. Надграждане и развитие на иновативни услуги за деца в конфликт със закона;</li>
<li>Преглед и актуализиране на методиките за работа на услугите за деца, преживели насилие и извършители на насилие;</li>
<li>Разработване и въвеждане в практиката на стандарти за работа по случаи на деца при различните видове насилие;</li>
<li>Изследване на качеството на социалните услуги и въвеждане на индикатори за оценка;</li>
<li>Повишаване на чувствителността на системата за закрила и на обществото към насилието срещу деца;</li>
<li>Въвеждане на система за професионално обучение и супервизии;</li>
<li>Въвеждане и поддържане на Национална информационна система за деца по утвърдена методика и съпоставими индикатори;</li>
<li>Въвеждане на механизъм за актуализация и синхронизиране на Координационните механизми.</li>
</ul>
НСЗД възложи на междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” до 1 септември 2015 г. да изготви проект на Национална програма за защита на децата от насилие за периода 2016 – 2020 г. , който ще бъде обсъден и приет на заседание на съвета и представен за одобрение в Министерски съвет.

[su_slider source="media: 5440"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/monitoring-izpalnenie-ko…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/otchet-izpalnenie-na-nat…; download="all" viewer="google"]

</div>