Заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти във връзка с провеждането на обществена поръчка на

23.06.2017г.

<h1>На 22-ри юни се проведе заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти във връзка с провеждането на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 1, т.1, б. „б“, във връзка с чл. 74 от ЗОП с предмет „Поддържане и управление на националната телефонна линия за деца 116 111“.</h1>
Срокът за приключване на работата на комисията е до 28.07.2017г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.