ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

01.07.2021г.

В качеството на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2021 г., председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в неговото 14-то заседание.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В състава му са включени 56 представители на академичната общност, държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации. В комитета участват и 9 наблюдатели с право на съвещателен глас.

Дневният ред на срещата представи напредъка и изпълнението на проектите за съответния програмен период и финансовото изпълнение на одобрения бюджет към 29.06.21 г.

Участниците в заседанието се запознаха с рамката за изпълнение и други индикатори по приоритетните направления, чрез които са представени статистически данни за брой на обучените специалисти в обучения на съвременните методи за оценяване. Брой ученици, включени в дейности за мотивация за учене и развитие на специфични умения. Представени бяха данните на постигнатите индикатори по проект Квалификация за кариерно развитие на педагогическите специалисти и данни по проект „Подкрепа за успех“, където е отчетен разширения обхват на училища и ученици, и възможността  за наваксване на пропуснатото.

По време на срещата се акцентира на данните от проектите „Образование за утрешния ден“, „Студентски практики“, „Подкрепа за дуалната система на обучения“ и др.

Предложенията, които се обсъдиха и приеха в хода на срещата са финансовите средства, които остават в излишък да се пренасочат за последващи обучения на специалисти от образователната сфера и за подкрепа на образователните медиатори, както и разпределението на дигиталните устройства да се осъществява спрямо нуждите на децата, които нямат такива, а не както до сега съобразно броя на учениците в дадено училище. ОПНОИР подкрепи тази идея, както и за обучения на професионалисти от образованието.

Предвижда се подкрепа на деца и младежи от социално слаби семейства и уязвими групи да се насърчават да учат висше образование, както и подкрепа на техните родители.

По време на заседанието се обсъдиха и възможностите, които науката и образованието имат за растежа и икономическо развитие на всяка страна. Затова и през програмния период 2014 – 2020 г. в България се изпълнява изцяло нова оперативна програма, в която именно те са основният акцент.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е с общ бюджет от 1.349 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).

Тя вписва своята логика в две основни задачи: да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”) и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са: повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище деца до под 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.