ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА

13.10.2021г.

Проведе се редовното заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ (ПЕРГ).

Срещата откриха съпредседателите на групата – председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и г-н Бисер Спиров, изпълнителен директор на Фондация „ЛУМОС“.

„Изключително важно е да запазим постигнатите резултати и темпове на изпълнение на Плана в условията на извънредни ситуации, в т.ч. световни пандемични кризи. Независимо от случващото се е необходимо да продължим да предприемаме мерки и дори още повече усилия за гарантиране на правата на децата и задоволяване на техните потребности, особено на тези, които са изоставени от своите близки и роднини.“, подчерта в началото на срещата д-р Лилова.

Активни участници в заседанието са представители на: Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане (АСП), ръководители на проекти на АСП, Националното сдружение на общините в Република България, Фондация „За нашите деца“, Национална мрежа за децата, „Надежда и домове за децата“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ДАЗД.

Те обсъдиха приемането на Мониторинговия доклад за изпълнението на План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и необходимостта от неговата актуализация.

Участниците в заседанието се обединиха около идеята за цялостен преглед на всяка от мерките и дейностите в плана, за да се използват възможностите на оперативните програми за финансиране. Експертната работна група трябва да очертае проблемните зони в процеса по деинситуционализация към момента и да изготви предложения за актуализиране на Плана за действие и да извърши наблюдение на изпълнението на дейностите му до края на годината. Необходимо да се вземат предвид проблемните обстоятелства:

  • Различното качество на грижа в резидентните услуги, макар и от семеен тип, което ясно откроява по-слабата застъпеност на обученията и супервизията в процеса на работа с децата, която е същността на реформата;
  • Създаване на услуги с дублиращи се дейности и потребители;
  • Не напълно възприетото от всички участници в процеса разбиране, че деинституционализацията е последователна политика, а не процес на изпълнение на проекти;
  • Не отчитането в достатъчна степен в рамките на планирането на ролята на услугите за превенция, реинтеграция и подкрепа в семейна среда;
  • Не добре организирана система за проследяване на развитието на децата след извеждането им от специализираните институции;
  • Не се наблюдава съществена промяна в нагласите по отношение на децата с увреждания
  • Липса на цялостна нормативна основа за провеждането на реформата;
  • Не отчитане на нуждата от услуги за децата с увреждания след навършване на пълнолетие.

„ПЕРГ има ключова роля не само за изпълнението на актуализирания план, но и за мониториране на качеството на грижа за децата извън семейството. По отношение  на децата с проблемно поведение, напр. психични страдания, децата с увреждания, децата, търсещи международна закрила, работната група трябва да извежда предложения за повишаване на професионални капацитет, условията за грижите и промяна в обществените нагласи.“, допълни по време на заседанието д-р Лилова.