Засилва се следенето на безопасността на децата на площадките за игра

22.08.2018г.

Състоянието на детските площадки и безопасността на децата, които играят на тях, обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

„Гарантирането на правата на децата, сред които и правото на игра, и на сигурността им по време на използването на съоръженията на площадките трябва да е приоритет в съвместните ни действия“, заяви д-р Лилова. Тя сподели, че в подготвяната нова Национална стратегия за детето ще бъде отделено специално внимание на осигуряването на безопасна среда за развитие на всички деца в страната. За това е важно да се планират конкретни политики и мерки, които да гарантират правото на закрила за нормалното физическо, психическо и социално развитие на младите хора.

Председателят на ДАЗД и г-жа Крумова се договориха експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се включат в работната група, ангажирана със създаването на новия стратегически документ. В тази връзка бе обсъдено създаването на Регистър на детските площадки, който всяка община да поддържа в актуалност и при нужда кметовете да предприемат действия за обновяване или премахване на опасни конструкции.   

Д-р Лилова се ангажира Държавната агенция да поиска информация от всички областни управители за състоянието на детските площадки на тяхна територия, а от Регионалните здравни инспекции – за инцидентите, случили се на тези съоръжения.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.