Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Защитата на децата по време на протестите обсъди председателят на ДАЗД с министъра на труда и социалната политика и с главния секретар на МВР

15.08.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева проведе срещи с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и с главния секретар на Министерството на вътрешните работи /МВР/ главен комисар Светлозар Лазаров. Основен акцент в тях беше обсъждането на сигналите на граждани и организации за участието на деца по време на организираните протести.

По време на разговора с министър Адемов беше дискутирана ролята на органите по закрила и по специално на служителите от отделите за закрила на детето. Тяхно законово задължение е да съблюдават спазването на правата на малолетните и непълнолетните по време на масовите мероприятия и да оказват подкрепа на родителите при риск за живота и здравето на децата.

Министерството на вътрешните работи ще следи за сигурността на подрастващите по време на протестите. Вече са предприети необходимите мерки, за да се гарантира сигурността им при подобни събития, заяви главният секретар на МВР. Според гл. комисар Лазаров е необходимо да се направи задълбочен анализ на съществуващото законодателство, за да може институциите по опазване на обществения ред, които са и органи по закрила, да могат да защитят правата на децата.

Ева Жечева декларира готовност за съвместни действия с МТСП и МВР с цел спазване на правата на децата, както и защитата им от нерегламентирано въвличане в мероприятия, които може да застрашат физическото, психическото и интелектуалното им развитие.