За осма поредна година отбелязваме Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие

За осма поредна година отбелязваме Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие

18.11.2022г.

На 18 ноември за осма година отбелязваме Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. За 2022 г. денят е посветен на темата: „Да го направим правилно: осигуряване на правосъдие, съобразено с интересите на децата, чрез структурите на Барнахус в Европа".
Моделът Барнахус е мултидисциплинарен и междуведомствен модел, който е подходящ за деца, прилаган в случаите когато се наблюдава насилие над тях или когато те са свидетели на такова. Целта е детето да получи координирана и ефективна защита и да се предотврати ретравматизацията по време на разследването и съдебното производство.
В България са създадени и функционират „сини“ стаи, проектирани и обзаведени, така че да отговарят на нуждите на децата от всички възрасти. Там се провежда интервю от висококвалифициран специалист в областта на работата с деца, жертви на насилие. В съседна зала екип от съдия, социален работник, полиция, прокуратура и/или адвоката на детето, следят интервюто чрез аудио-визуалната система за запис. Така само с един разговор всички имат възможност да запишат показанията и да разполагат с необходимата информация за всяко производство за закрила на детето, както и за лечение и проследяване на физическото и психическото здраве. Именно по този начин се избягва ретравматизация на жертвата.
Сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца могат да се случат в дома, в училище, по време на допълнителните учебни занимания, на улицата, по телефона, чрез уеб камера или онлайн. В повечето случаи (
от 70 до 85%) насилието се причинява от някой, когото детето познава, в неговия кръг на доверие и нанася щета за цял живот на физическото и психическото му здраве. В 90% от случаите актовете на сексуално насилие не се съобщават на полицията.
През 2015 г. Комитет на министрите на Съвета на Европа създаде Европейски ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие като продължение на своята кампания "ЕДНО от пет" за спиране на сексуалното насилие над деца. Следователно целите на Европейския ден са:

  • Повишаване на обществената осведоменост относно сексуалната експлоатация и сексуално насилие над деца и необходимостта от предотвратяване на такива актове.
  • Улесняване на откритата дискусия относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие и подпомагане на предотвратяването и премахването на стигматизацията на жертвите.
  • Насърчаване на ратификацията и прилагането на Конвенцията Ланзароте– уникален правно обвързващ инструмент, който задължава държавите да криминализират всички форми на сексуално насилие над деца и посочва начините за борба с него.

Повече информация за Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие може да бъде намерена на страницата на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.