За първи път в Националния съвет за закрила на детето участва представител на Съвет на децата към ДАЗД

04.08.2016г.

Днес по искане на председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева се състоя втория за тази година Национален съвет за закрила на детето. Участие в него взеха г-жа Деница Сачева, зам. министър на труда и социалната политика, г-жа Вергиния Мичева, заместник-министър Министерство на правосъдието, г-н Адам Персенски, зам. министър на здравеопазването, г-н Асен Марков, зам. министър на младежта и спорта, Евгения Костадинова, директор на "Образователни програми и образователно съдържание" към Министерство на образованието, Мария Спасова, д-р Дирекция „Права на човека“ към МВнР, Ана Ананиева, зам. председател на АСП, Йоана Захариева, председател на Съвет на децата към ДАЗД, представители на НСИ и НОИ и неправителствени организации.

„Благодаря на всички, че се отзовахте на поканата ми за провеждането на Националния съвет за закрила на детето, защото децата са приоритет за всички нас.“ С тези приветствени думи на г-жа Кънева се откри заседанието на Националния съвет.

Членовете на съвета разгледаха и обсъдиха дневен ред, състоящ се от 8 точки, а именно: доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015г. и проект за 2016г., реформата в националните осиновявания, основни елементи и нови акценти в Закона за предучилищното и училищното образование, новите практики, свързани с насилието в училище, интегриран подход при проверки по правата на детето, интервенцията по отношение на случаите, които касаят трафика на деца.

След двучасово представяне и дискутиране на проблемите, касаещи децата, част от членовете на Националния съвет за закрила на децата взеха участие в брифинг, организиран специално за медиите във фоайето на Министерски съвет.

Заместник министър Виргиния Мичева обяви, че се обмисля връщане на разпоредби от Семейния кодекс от 1985 г., касаещи частта за припознаване на деца, както и готвените промени в Семейния кодекс за осиновяването. Г-жа Сачева, зам. министър на труда и социалната политика допълни още, че се предвижда и създаване на Национален съвет за осиновяване, сходен с принципа на работа на Съвета за международни осиновявания.

Според Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, трябва да има цялостна система във всяка институция, която работи с деца, за да се ограничи насилието над деца от персонал.

Госпожа Офелия Кънева уведоми, че до края на годината ще се проведе и трети Националет съвет за закрила на детето, а през следващата година съветът ще заседава на всеки три месеца. „Освен това детското участие е един от приоритетите на ДАЗД. Гласът на децата не само е важен и трябва да бъде чут, но те трябва да участват в процеса по взимане на решения, касаещи децата“.  За това и за първи път на Националния съвет присъства представител на Съвета на децата в лицето на председателя си – Йоана Захариева. „За мен беше изключително полезно това ми участие. Важно е участието на децата в такива събирания, защото те касаят конкретно нас и ние само бихме ви били от полза. Всичко от днешния ден ще разкажа и на останалите членове на Съвета на децата, за да знаят какво ще обсъждаме на следващия ни съвет, който ще се проведе през месец септември“, допълни Йоана.