За първи път ДАЗД организира обща среща на специалистите по кризисна интервенция

20.09.2016г.

<div class="single_news">

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ за първи от създаването на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на насилие или риск от насилие се проведе обща среща на специалисти по кризисна интервенция - психолози и психиатри от гр. София, Плевен, Бургас, Перник, Карнобат, Попово и други.

Поводът за срещата е запознаване на ръководството на ДАЗД с външните специалисти и служителите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към ДАЗД, на които са делегирани ангажиментите по сформиране и координиране на екипите по кризисна интервенция.

В резултат на дискусията за провеждане на кризисна интервенция се планира да бъде изработен механизъм на работа във връзка с организирането и провеждането на кризисните интервенции, в изпълнение на  действащия Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на насилие или риск от насилие. Той ще бъде предложен на Съвета на децата и Националния съвет за закрила на детето, които да дадат своите предложения.

Обсъдено бе екипите по кризисна интервенция, в които се предвижда да има поне по двама представители във всяка административна област, два пъти в годината да дискутират и анализират дейността си на национално ниво. Уеднаквяването на критериите и стандартите за прилагането на кризисна интервенция и надграждането на нови практики от страната и чужбина, бяха част от проведената дискусия.

<strong>Процедура при кризисна интервенция </strong>

Процедурата по кризисна интервенция е част от Координационния механизъм за взаимодействие при работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция, са подписали: Министърът на труда и социалната политика; Министърът на вътрешните работи; Министърът на образованието и науката; Министърът на правосъдието; Министърът на външните работи; Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане; Председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България; Главният прокурор на Република България.

Акцент на кризисната интервенция е прилагане на комплексна, изчерпателна и многокомпонентна програма за спешна психологическа помощ при критични/стресови събития – акт на насилие, терористични актове, животозастрашаващи природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при които има висок обществен интерес и публичност. Тя представлява помощ и подкрепа чрез напътствия, емпатия, успокояване и вдъхване на увереност, даване на подходящи практически съвети в изключително трудни ситуации.

Обекти на кризисна интервенция са пострадали деца и техните близки, очевидци, персонал, участващ в спасителни действия, колеги и др.

Процедурата се прилага спрямо деца, преживели критично събитие, объркани, тревожни, в състояние на депресия, страх, скръб.  Осъществяването на ранен контакт на специалистите с тези деца води до формиране на система за психологическа защита от тяхна страна, облекчава техните страдания и подпомага детето да преодолее събитието.

Целите на кризисната интервенция са насочени към снижаване ефекта от кризисното събитие, намаляване влиянието на травматичния стрес, ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот на децата и установяване на децата, нуждаещи се от последваща помощ.

Процедурата вменява на отделите „Закрила на детето” /ОЗД/ при Дирекциите „Социално подпомагане” задължението да са постоянно на разположение.  Ангажимент на началника на ОЗД е да уведомява ДАЗД в рамките на 1 час по телефон или факс за нуждата от организиране на <em>групата за кризисна интервенция</em>. Професионалистите от тази група следва да окажат спешна психологическа помощ на децата при настъпилата критична ситуация.

Мултидисциплинарният екип за кризи включва дежурен социален работник от отдел „Закрила на детето”, дежурен полицейски служител, дежурен съдия, прокурор, дежурен лекар, социална услуга за кризисно настаняване, дежурен служител в общинската администрация, директор или класен ръководител – представители на училища. Подкрепящият детето и семейството /професионалист от групата за кризисна интервенция или член на екипа за кризисна интервенция/ трябва да насърчи детето и неговите близки да участват в конкретни дейности.

При кризисната интервенция е важно да бъде осигурен контакт на детето/децата с близките, приятелите. Предоставена е възможността за  разработване на училищен план за подпомагане на пострадалото дете/деца от техните връстници. Всеки един от участниците в мултидисциплинарния екип набелязва и предлага на останалите от екипа конкретни задачи по случая, които да изпълни, съобразно собствените си правомощия, в съответствие с нормативната уредба.

[su_slider source="media: 4333,4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341"]

</div>