Здравната грижа за децата и младежите с увреждания от ЦНСТ и ЗЖ бяха дискутирани в град Бургас

27.09.2014г.

Как се предоставя здравната грижа за децата и младежите, настанени в разкритите социални услуги ЦНСТ и ЗЖ, бе обсъдено на семинар «Настояще и бъдеще на новите резидентни услуги. Опорни точки за справяне с кризисни ситуации“, организиран от проект «Подкрепа» в град Бургас на 26 и 27 септември 2014 г.

Най-важните акценти от становищата на медицинските специалисти, ангажирани с допълнителни експертизи на децата и младежите с тежки увреждания, бе представен от екипа на проект «Подкрепа». Бяха изтъкнати констатираните проблеми, въпроси и препоръки по отношение на предоставяне на качествена здравна грижа за настанените в новите социални услуги.

Д-р Цанова - зам.-директор на РЗИ Бургас и член на регионалния екип по деинституцонализация към прект «Подкрепа», наблегна на необходимостта от по-ангажирана нагласа на лекарите спрямо децата и младежите с увреждания.

Основните дефицити са свързани с осигуряването на личен лекар и на дентално лечение; подготовката на персонала да се грижи за потребители с тежки увреждания; нуждата от установяване на най-подходящата терапия за най-тежките случаи; необходимостта от допълнителна подкрепа и обучения за персонала, който се грижи за децата и младежите с проблемно поведение и трудната адаптация след преместването им от институциите.

Акцент в дискусията бе необходимостта да бъде дефинирана социално – здравна услуга за деца и младежи с много тежки увреждания.

По време на семинара г-жа Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, представител на Сдружение «Дете и пространство», даде опорни точки за справяне с кризисни ситуации при работа с деца и младежи. Тя сподели опита на ЦНСТ гр. Русе, управляван от сдружнието, като наблегна на ползата от приходящи специалисти (логопед, психолог, ресурсен учител) и воденето на лични дневници за всяко дете, настанено в ЦНСТ, които са от изключителна важност при възникване на кризисна ситуация.

Д-р Любомир Жупунов, председател на Сдружение «Дете и пространство», представи своя опит в работата с децата и младежите от ДДМУИ Могилино, тяхното развитие в специализираната институция и след това в ЦНСТ в гр. Русе, както и за постиженията им следствие промяната в качеството на грижа. Д-р Жупунов проследи в развитие конкретни случаи на деца с много тежки увреждания и представи кратък филм за еждневието и празниците в услугата.