Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Избрани са новите членове на Съвета на децата

26.09.2018г.

28 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, разгледа автобиографиите и мотивационните писма на 90 деца и след гласуване определи представителите и техните заместници. От Област Шумен беше получена в ДАЗД само една индивидуална кандидатура.

Съгласно процедурата за избор на членове на Съвета на децата, бяха изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие. След това беше оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата.

Област Бургас

1.         Титуляр – Джем Юмеров

2.         Резервен член – Ерай Исуф

Област Враца

1.         Титуляр – Христиан Младенов

2.         Резервен член – Мартин Влахов

Област Ловеч

1.         Титуляр – Милена Иванова

2.         Резервен член – Александър Чаушев

 

Област Монтана

1.         Титуляр – Ива Иванова

2.         Резервен член – Волен Петков

 

Област Пазарджик

1.         Титуляр – Ивет Кьосекова

2.         Резервен член – Величко Рангелов

Област Перник

1.         Титуляр – Ема Асенова

2.         Резервен член – Сиана Кирилова

Област Плевен

1.         Титуляр – Венцислав Георгиев

2.         Резервен член – Тодор Ценов

Област Пловдив

1.         Титуляр – Радина Минкова

2.         Резервен член – Георги Колев

Област Разград

1.         Титуляр – Николай Пенчев

2.         Резервен член – Патриция Колева

Област Смолян

1.         Титуляр – Галина Кюртева

2.         Резервен член – Веселин Евтимов

Софийска област

1.         Титуляр – Пламена Питекова

2.         Резервен член – Владимира Пушкарова

 

Област Стара Загора

1.         Титуляр – Румислава Русева

2.         Резервен член – Ивелина Иванова

Област Шумен

1.         Титуляр – Боряна Градинарова

Област Ямбол

1.         Титуляр – Габриела Георгиева

2.         Резервен член – Красина Димитрова

Представител на децата от уязвими групи

1.         Принцеса Иванова – Област Монтана

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Консултативният орган подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот, както и предоставя възможност на младите хора да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца, чийто мандат е 2 години. Всяка област се представлява от двама човека (титуляр и заместник), има 5 квоти за деца от уязвими групи.

Заседанията на Съвета се провеждат до 4 пъти годишно.

Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.