Избрани са членовете на експертната група по деинституционализация от неправителствения сектор

18.02.2016г.

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ /ПЕРГДИ/. Това са:
<ul>
<li><strong>Сдружение „SOS Детски селища – България“</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“</strong></li>
<li><strong>Фондация „Лумос“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Национална мрежа за децата”</strong></li>
<li><strong>„Надежда и домове за децата“ – клон България</strong></li>
</ul>
Девет неправителствени организации заявиха желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Осем от тях бяха допуснати до процедурата за избор, те, съгласно механизма за провеждането й, избраха новите членове на групата. Всяка организация имаше право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Петте организации, получили най-много гласове, стават членове на ПЕРГДИ.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.