Избрани са членовете на експертната група по деинституционализация от неправителствения сектор

18.02.2016г.

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ /ПЕРГДИ/. Това са:
<ul>
<li><strong>Сдружение „SOS Детски селища – България“</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“</strong></li>
<li><strong>Фондация „Лумос“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Национална мрежа за децата”</strong></li>
<li><strong>„Надежда и домове за децата“ – клон България</strong></li>
</ul>
Девет неправителствени организации заявиха желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Осем от тях бяха допуснати до процедурата за избор, те, съгласно механизма за провеждането й, избраха новите членове на групата. Всяка организация имаше право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Петте организации, получили най-много гласове, стават членове на ПЕРГДИ.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.