Избрани са 13 нови членове на Съвета на децата

11.05.2015г.

13 деца бяха избрани за членове и ще представят мнението на децата от своята област в Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Те ще заемат местата на членовете, чийто мандат приключи поради навършване на 18-годишна възраст.

След проведеното обсъждане и гласуване от комисия, съставена от експерти на Агенцията и представители на неправителствени организации,работещи в сферата на закрилата на децата и детското участие, бяха класирани следните кандидати:
<ul>
<li>Област Варна – Велико Великов</li>
<li>Област Велико Търново – Михаела Романова</li>
<li>Област Кърджали – Дженан Ферхад</li>
<li>Област Кюстендил – Райна Емилова</li>
<li>Област Русе – Живомир Николов</li>
<li>Област Добрич – Симона Методиева</li>
<li>Област Разград – Фахредин Фаредин</li>
<li>Област Търговище – Жанет Петрова</li>
<li>София-град – Енрико Горанов</li>
<li>Област Габрово – Радослав Стефанов</li>
<li>Област Хасково – Симона Маркова.</li>
</ul>
От квотата на деца от етнически малцинства бе избрана Алиса Иванова /обл. Добрич/, а от квотата на децата с увреждания – Стефан Недялков /обл. Добрич/.

С решение на комисията всички деца, които изявиха желание да станат членове на консултативния детски орган, ще бъдат включени в специалната фейсбук група на Съвета на децата, чрез която ще имат възможност да изказват своето мнение и да дават предложения за обсъждане по време на заседанията.

За областите Ловеч, Плевен, Русе и Смолян не постъпиха кандидатури за Съвета на децата. Затова тези региони остават без представители в консултативния орган.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.

За първи път тази година в заседанията на Съвета на децата ще бъде поканен да участва и представител на децата – бежанци.