Извършена е проверка по сигнал в Преходно жилище към Комплекс за социални услуги за деца „Лудогорие” гр. Исперих

13.07.2016г.

<div class="single_news">

По разпореждане на председателя на ДАЗД е извършена проверка в Преходно жилище /ПЖ/ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ „Лудогорие”- гр. Исперих, обл. Разград.

Проверката е по повод постъпил сигнал по Националната телефонна линия за деца от две момчета, настанени в Преходното жилище към КСУДС „Лудогорие”, гр. Исперих, за упражнено върху тях насилие от страна на възпитател от услугата.

Установено е, че след получаване на сигнала, управителят на КСУДС е предприел необходимите действия за изясняване на случая и е отстранил от работа временно служителя, срещу когото са данните за насилие. От страна на психолога на КСУДС „Лудогорие”, гр. Исперих е оказана своевременна подкрепа на децата, които твърдят, че са били обект на насилие.

В Преходно жилище към КСУДС са разработени необходимите правила и процедури, гарантиращи правото на детето на защита от различните форми на насилие, небрежно отношение и малтретиране, като персоналът и децата са запознати с тях. На управителя на комплекса е дадено предписание в посока периодично да се припомнят процедурите, с цел да не се допускат прояви на неуважение към децата от страна на служителите. Установеният график за дежурства гарантира непрекъснато 24 часова грижа за децата.

От страна на управителя на КСУДС се упражнява периодичен контрол върху работата на персонала, включващ планирани и внезапни проверки относно воденето на документация и организацията на работата с децата. Видно от протоколите се извършва контрол и на нощните дежурства на персонала.

От събраните факти и обстоятелства в хода на проверката не може категорично да се установи до каква степен възпитателят е нагрубил децата, но предвид повторяемостта на сигналите срещу него за нарушени права на деца, както и конкретиката в разказите на децата, се допуска, че данните в сигнала са действителни.

Пропуск е, че в процедурата за подаване и разглеждане на жалби не е посочено пред коя институция може да бъде обжалвано решението на Комисията, която разглежда жалбите и в какъв срок следва да бъде отговорено на жалбоподателя.

На управителя на КСУДС е дадена препоръка да потърси дисциплинарна отговорност от посочения в сигнала служител, които е използвал методи на възпитание, нарушаващи достойнството на децата, както и поради наличие на данни за упражнено физическо насилие, които са довели до нарушаване на правата на децата, съгласно Кодекса на труда.

За отстраняване на констатираните пропуски на управителя на КСУДС – Исперих е дадено задължително предписание с 2 точки 3 препоръки за подобряване организацията на работа. Кметът на Община Исперих писмено е уведомен за резултатите от проверката.

</div>