Изготвена е нова матрица на социален доклад за изследване на родителски капацитет

14.07.2015г.

<div class="single_news">

Нова матрица на социален доклад, която съдържа методика за изследване на родителския капацитет при оценката на потребностите на детето<em>, </em>бе изготвена от междуведомствена работна група от експерти на ДАЗД, АСП и МТСП. Групата е сформирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Новият социален доклад, който бе провокиран от многобройните случаи на родителски конфликти и въвличането на деца в тях, цели ограничаване на субективизма и е в помощ на социалните служители.

В матрицата за нов социален доклад подробно са описани необходимият минимум от данни, които трябва да съдържа социалния доклад, конкретните области, които трябва да се изследват в хода на социалното проучване, насоките, които трябва да се спазват за изследване на потребностите на детето и оценката на ресурсите на родителите и подкрепящата среда, както и източниците на информация.

Акцент е поставен върху спазването на изискванията при извършване на социалното проучване да се събира информация от всички достъпни източници, родителите да бъдат информирани предварително и по разбираем начин за същността на социалното проучване, кой го извършва и др., както и на задължението преди да бъде предоставен на искащия орган, с доклада да се запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, както и детето, навършило 14 години, ако това не би навредило на неговия интерес. Дадена е възможност при оценката на родителския капацитет да се ползва ресурса на социалната услуга Център за обществена подкрепа.

При подготовкатана новия социален доклад бяха анализирани проблемите в практиката при управление на случаи при спор за родителски права; съдържанието на социалния доклад, който се представя пред съд от дирекция „Социално подпомагане” по бракоразводни дела или по дела за упражняване на родителски права; социалните услуги, които могат да се ползват успешно в такива случаи, в т.ч. ресурсите на доставчиците на социалната услуга Център за обществена подкрепа и др. Проучена бе и практиката при изготвянето на социални доклади в други европейски държави.

Проектът за нов социален доклад бе обсъден с практикуващи съдии от Софийски районен съд и страната. Освен техните предложения и коментари, под внимание бяха взети и становищата на 10 дирекции „Социално подпомагане” в страната, както и на представители на граждански организации и НПО сектора.

Докладът е предоставен на Агенцията за социално подпомагане за съгласуване и въвеждане в практиката.

Предвидено е в следващите три месеца АСП да извърши вътрешен мониторинг на прилагането на новия социален доклад в практиката, за да бъдат идентифицирани възникващите трудности и ако е необходимо да бъдат допълнително разработени определена област или променени части от него, ако те водят до противоречива практика и конфронтация.

</div>