Изпълнението на Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. обсъжда утре Националният съвет за закрила на детето

21.04.2015г.

<div class="single_news">

Анализ на изпълнението на Националния план за превенция на насилието ще обсъди на редовното си заседание Националният съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, което ще се състои на <strong>22 април /сряда/ от 10.00 часа в зала №5, ет. 5, на МТСП. </strong>

Националният план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. е приет от Министерски съвет през май 2012 г. В него са заложени конкретни мерки, насочени към ограничаване на насилието над деца и превенция чрез информиране, съдействие, подпомагане и предоставяне на услуги. Разписани са и мерки, свързани с прилагането на ефективни техники за преодоляване на негативните последици и травмата от преживяното насилие при децата.

На заседанието утре ще бъдат обсъдени и резултатите от извършения от ДАЗД мониторинг на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаите на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

По време на заседанието зам.-министърът на правосъдието г-н Петко Петков ще представи проблемните области при международното осиновяване на деца.

Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и е консултативен орган. Негови членове са заместник-министрите на труда и социалната политика, правосъдието, външните и вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.