Инспектори от ДАЗД инициираха работна среща по проблеми, констатирани при извършени проверки в ЦНСТ за деца с увреждания в Пловдив

12.09.2016г.

<div class="single_news">

На 02.09.2016 г. инспектори от отдел „Мониторинг и контрол – южен“, звено „Пловдив“ инициираха работна среща по проблеми, констатирани при извършени проверки в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи към Комплекс за социално-здравни услуги “Св. Петка” – гр. Пловдив и в Дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив. В срещата участие взеха представители на: РЗИ – Пловдив, МБАЛ – Пловдив, община Пловдив, КСЗУ „Св. Петка” – гр. Пловдив, РДСП – Пловдив, ОЗД към ДСП – Пловдив, Областна администрация – Пловдив.

В процеса на дискусия стана ясно, че в МБАЛ – Пловдив, която е определена със заповед на министъра на здравеопазването, е създадена организация, позволяваща изпълнение на Методиката за осигуряване на постоянни медицински грижи за деца/младежи с потребност от такива, които са настанени в центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. Всяка седмица се извършват прегледи на настанените в социално-здравната услуга деца. Проблемът, който бе идентифициран е, че МБАЛ не разполага с широка гама от детски специалисти. На територията на община Пловдив УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив е лечебното заведение, което има пълен набор от детски специалисти и повечето деца от област Пловдив и южна България се хоспитализират в него. Предвид гореизложеното присъстващите се обединиха около предложението УМБАЛ – Пловдив да бъде допълнена към заповед № РД-01-192/11.09.2015 г. на министъра на здравеопазването, с която определени лечебните заведения отговарящи за изпълнението на чл. 41а от ППЗСП, което ще гарантира правата на децата.

Присъстващите поставиха проблема за липсата на социални услуги за деца с увреждания от 0 до 3 г. В тази връзка бе направено предложение в нормативната база, регламентираща услугата „Приемна грижа“, касаеща професионалните приемни семейства, да отпадне възможността приемните семейства да заявяват изисквания по отношение произход, здравословно състояние и възраст на децата, за които биха се грижили.

В резултата на проведената среща между различните институции се договори как на практика да се прилагат регламентите на чл. 41а от ППЗСП и Методиката за осигуряване на постоянни медицински грижи за деца/младежи с потребност от такива, които са настанени в центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/informacia_rabotna_sresh…; download="all" viewer="google"]

</div>