Институциите засилват контрола по трафика на деца

22.03.2018г.

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се проведе работна среща за подобряване на координацията и взаимодействието между институциите при възникнали случаи с опит за трафик на деца, възникнали на „Летище София“. С оглед подобряване на взаимодействието между полицейските служители и социалните работници, бяха предложени конструктивни решения, които ще подобрят сътрудничеството. На срещата беше взето решение социален работник да присъства на „Летище София“, при възникване на ситуация, която касае предприемането на спешни мерки за закрила на дете.

В нея участваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“,  Главна дирекция „Гранична полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи, 1-во Районно управление - СДВР, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Летище „София“, Агенция за социално подпомагане, както и началниците на отделите за закрила на детето – Слатина, Младост, Лозенец и Красно село.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.