ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

28.06.2017г.

ИНСТРУКЦИЯ
за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност
(Обн. ДВ. бр.20 от 2006 г.)
§ 1. В заглавието на инструкцията думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските лични документи“.

§ 2. В чл. 5 думите „по време на пребиваването си в чужбина“ се заличават.

§ 3. В чл. 11 думите „чл. 7 от ЗАП“ се заменят с „чл. 24 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“.

§ 4. В чл. 13 думите „чл. 17 от ЗАП“ се заменят с „чл. 61 от АПК“.

§ 5. Създава се допълнителна разпоредба: „Допълнителна разпоредба: Навсякъде в инструкцията думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските лични документи“, а съкращението „ЗБДС“ се заменя със „ЗБЛД“.

Заключителна разпоредба

§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/motivi_km_proekta_na_ins…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/proekt_na_instruktsiia_z…; download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.