Информационни материали за правата на децата ще има във всички пробационни служби в страната

27.07.2018г.

Информационни материали за правата на децата и възможностите за сигнализиране в случай на нарушаването им ще бъдат разпространени във всички пробационни служби на територията на страната. За това се договориха д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и г-н Юлиян Шемширов, началник на отдел в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието.

По време на срещата беше обсъдено създаването на рамка на взаимодействие между институциите при работата с деца в конфликт със закона. И двете страни подчертаха, че е от особена важност привличането на социалните работници от отделите за закрила на детето, които са част от Агенцията за социално подпомагане, при създаването и актуализирането на индивидуалните планове на всяко дете, което е с наложено наказание „пробация“.

Внимание беше обърнато и на Националната телефонна линия за деца 116 111, като най-бързия и лесен начин за сигнализиране за дете в риск.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.