Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Информация за извършена проверка по сигнал относно спазване правото на детето на закрила в Професионална техническа гимназия „Иван

14.07.2016г.

<div class="single_news">

През месец 04.2016 г. инспектори на ДАЗД извършиха проверка в Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Иван Райнов” гр. Ямбол, относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие.

Повод за извършване на проверката са постъпили сигнали от гражданин от гр. Ямбол за извършвано физическо и психическо насилие над ученици в ПТГ „Иван Райнов” гр. Ямбол от по-големи ученици.

При проверката е установено, че преобладаващата част от учениците, с които е проведена анкета и беседа, не са били обект на насилие и не са ставали свидетели на насилие в училището, но са констатирани отделни случаи на психическо и физическо насилие над деца от страна на техни съученици и учители. Някои от анкетираните деца са заявили, че са обиждани и удряни предимно от друго дете в училището. Други от децата са заявили, че са обиждани от учители, а едно дете е посочило, че е удряно от учител в училището. В анкетите и проведените беседи част от децата са споделили също за проблеми в учебното заведение и са изразили недоволство от:
<ul>
<li>отношението на учителите и служителите към тях,</li>
<li>държанието на съучениците им,</li>
<li>дисциплината,</li>
<li>игнориране на проблеми между ученици в час,</li>
<li>психически и физически тормоз от по-големите ученици върху по-малките.</li>
</ul>
Установено е, че деца, които са били обект на тормоз от страна на други ученици, не са били насочени за работа с педагогическия съветник на училището. Не се уведомява ДСП за инциденти с деца от училището и за наложените им наказания. В ПТГ „Иван Райнов” няма извършена през учебната 2015/2016 г. оценка на тормоза между учениците, няма изготвен обобщен анализ от проведено анкетиране, в изпълнение на Механизма за противодействие на училищния тормоз, както и информация за изпълнение на дейностите по плана за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище през учебната 2015/2016 г. Няма разработени правила за реагиране в ситуации на тормоз, съгласно плана. Няма информация за дейността и на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. Констатирани са също пропуски, свързани с работата на педагогическия съветник, с осъществявания вътрешен контрол и длъжностните характеристики на персонала.

За отстраняване на установените пропуски и нарушения, на директора на ПТГ „Иван Райнов” гр. Ямбол са дадени следните задължителни предписания:
<ul>
<li>да бъде извършена оценка на тормоза между учениците в училището и да се направи анализ, въз основа на който да се разработят и реализират превантивни дейности за предотвратяване на тормоза и насилието в училище;</li>
<li>да се предприемат действия за изпълнение на дейностите на училищните комисии за справяне с тормоза и за превенция на противообществените прояви на учениците.</li>
</ul>
Изискано е също, педагогическият съветник да осъществява индивидуална работа с всички ученици, които са с проблемно поведение и деца претърпели насилие; да се осъществява системен вътрешен контрол и да се актуализират длъжностните характеристики на персонала, като в тях се заложи изискване за познаване на Закона за закрила на детето, да се уведомява ДСП за инциденти с деца от училището, за случаи на насилие над деца, за извършвани от тях противообществени прояви и за наложените им наказания.

За резултатите от проверката са уведомени: РИО гр. Ямбол, МТСП, АСП и УНИЦЕФ – България.

</div>