Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Информация за Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

29.06.2019г.

В изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура от страна на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) бе сформирана работна група, в която участват експерти от различни държавни институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за бежанците, Национално сдружение на общините в Република България.

Целта на работната група е да се разработят предложения на текстове за привеждане на съдържанието на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места в съответствие с чл. 8, ал. 7 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.).

На 28.06.2019 г. в ДАЗД бе проведено първото заседание на работната група, като на него бяха набелязани основните стъпки, които следва да се предприемат при разработване на текстовете, касаещи промените в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. Текстовете ще регламентират реда за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст, след 22:00 ч., от страна на родител, настойник, попечител или лицето, което полага грижи за детето и кой не може да го придружава на обществени места. Всички членове на работната група дадоха своите предложения за промяна в подзаконовия нормативен акт, които са в посока разработване на декларацията, в която да се прецизират функциите и отговорностите на лицето, придружаващо детето; дата, времетраене и място на придружаване; контакти на родителите и др. Предстои последващо заседание на работната група през месец юли, на което ще бъдат дискутирани трудностите и предизвикателствата в работата на горепосочените институции по посочената тематика, свързана със специализираната закрила на деца на обществени места, каквито са общодостъпни за всяко лице – места като заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, стадиони, зали и др., с цел осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти.