Информация за предприети действия от страна на Държавната агенция за закрила на детето по случая на 14-годишното момиче, жертва на тежко насилие от страна на баща си в гр. Варна

05.03.2019г.

По повод репортажите по BTV на 02.03. и 03.03.2019 г. и множество статии, поместени на страниците на печатни медии в страната на 02, 03, 04 и 05.03.2019 г. Държавната агенция за закрила на детето се самосезира, като извърши проучване по телефон с началника на отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“ Варна, включително и изисквайки информация за здравословното състояние на детето.

Писмено сезира и изиска от Дирекция „Социално подпомагане“ Варна, предвид настоящото местопребиваване на детето, Дирекция „Социално подпомагане“ Сливен, с оглед постоянното местоживеене на детето, Районна прокуратура - Варна, Агенцията за социално подпомагане, гр. София – в качеството й на висшестоящ орган по назначение, управление, контрол и методическа подкрепа на Дирекция „Социално подпомагане“, проучване на случая и предприемане на действия от страна на всяка институция, съобразно правомощия и компетенции.

От органите за закрила на детето на местно ниво - ДСП, изиска да поручат случая и предприемат мерки за подкрепа на детето и семейството, както и мерки за работа с детето, за преодоляване на травмата от преживяното насилие;

от Районна прокуратура – действия спрямо извършителя, предвид сериозността на деянието – тежка форма на психическо и физическо насилие, включително и чрез провесване на същото през парапета на терасата и чрез отправяне на заплаха за убийство;

от Агенцията за социално подпомагане, оказване на методическа подкрепа на отделите за закрила на детето за своевременно прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие на институциите в работата по случаите на деца – жертва на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, а именно, проучване на сигнала до 24 часа от постъпването му и свикване на заседание на екипа по Координационния механизъм при идентифициран риск за детето.

Служители на ДАЗД, по собствена инициатива, с оглед координиращите функции на ДАЗД, участваха в заседание на екипа по Координационния механизъм за взаимодействие на институциите в работата по случаите на деца – жертва на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция на 05.03.2019 г. в гр. Варна, организиран от отдела за закрила на детето към ДСП Варна.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.