Информация за резултатите от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град

01.08.2016г.

<div class="cms_plugin cms_plugin-news-news-title-1117 cms_render_model">

Информация за резултатите от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град Попово

По разпореждане на председателя на ДАЗД, в периода 07-08.2016 г. се извърши проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град Попово, относно спазване правото на закрила на детето от всички форми на насилие, включително и неглижиране на нуждите и потребностите му.

Повод за проверката е сигнал от гражданка от гр. Попово за упражнявано физическо насилие върху деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – Попово, обл.Търговище и неглижиране на нуждите и потребностите им от страна на ръководителя на Центъра, в резултат на което те скитат безпризорни из града.

Достоверността на сигнала за физическо насилие върху деца от страна на директора не се потвърждава в хода на проверката. Налично е обаче неглижиране на правото на закрила на всяко дете от всички форми на насилие, предвид омаловажаване от страна на директора на проявите на насилие между децата, описани в Рапортната тетрадка в периода от м. януари 2016 г. до 02.07.2016 г. Установена е ниска степен на сензитивност от страна на директора и персонала към проявите на насилие между деца.

В хода на проверката са установени множество пропуски – документални и свързани с организацията на работа в услугата, както и неспазване на вътрешните правила и процедури от страна на директора и персонала.

Директорът и персонала тълкуват по различен начин понятията инцидент и насилие, а чувствителността относно проява на насилие между деца е силно намалена.

Част от екипа срещата затруднения за работа с деца с увреждания, както и във връзка с липсата на познания за етапите на детското развитие, нужди и потребности на детето, съобразно възрастта, поради което се нуждаят от обучения и супервизии.

Не се поддържа в актуалност Регистърът на потребителите.

Не се спазват и прилагат в пълна степен дневния ритъм на децата; Процедура за посещение на външни лица; Процедура за уведомяване на съответните компетентни органи при инцидент, който засяга живота и здравето на децата, пребиваващи в ЦНСТДМУ Попово; Процедурата за възпитание и дисциплина; Процедура за действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация над децата, настанени в ЦНСТДМУ. Процедурата за пропускателен режим не съдържа въведения от директора ред дежурните детегледачи да съхраняват ключа за вратите и да осъществяват пропускателния режим, както и същата не се спазва.

В услугата няма разработен Правилник за организацията и дейността на услугата или вътрешни правила, регламентиращи ясно вида на услугата, нейната специфика, човешки и материален ресурс, права и задължения на деца и персонал.

В процедурата за жалби липсва регламент на ред и институции, към които жалбоподателя може да се обърне в случай на несъгласие с резултати от жалбата, а относно видеонаблюдението липсват писмени правила за достъп, срокове, преглед и докладване на установени нарушения, установен при видеонаблюдението.

Не е поставена на видно място в услугата кутия за жалби, а с дребен шрифт на малка бележка е вписан номера на НТЛД 116 111.

В длъжностните характеристики на персонала, с изключение на детегледачите, няма регламентирано задължение за познаване и спазване на Закона за закрила на детето и правилника за неговото приложение, както и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Не се спазва процедурата за възпитателни и дисциплинарни мерки, като директорът еднолично взема решение за налагане на дисциплинарна мярка на дете с неприемливо поведение, включително и чрез лишаване за определен период от време от джобните ежемесечни средства на детето, което изрично е посочено в Процедурата като забранена дисциплинарна мярка.

Липсват правила за съхранение, разходване и отчитане на личните средства на децата. Впечатление прави, че те се раздават на децата за дрехи, бельо, правят се медицински изследвания, което е притеснително, тъй като делегирания бюджет осигурява на децата средства за облекло и медицински изследвания и консулти.

Въпреки наличен регламент в дневния ритъм на децата в следобедните часове с тях да работи възпитател, социален работник, това не се прави. Липсва документация в услугата, която да удостоверява дейността на тези специалисти с децата и постигнати резултати. Следобед децата безцелно се разхождат в двора на услугата или извън нея, като свободното им време не се ангажира по начин, който създава предпоставки за развитие на умствения им потенциал и таланти.

Менторството в услугата е формално, тъй като децата не познават привилегирования за тях човек в услугата, и въпреки вакантността на длъжността социален работник, който е ментор на част от децата, не са предприети мерки от страна на директора за определяне на нов ментор.

Няма здравни планове за децата, въпреки факта, че всички те са с поставени диагнози и дефицити в здравословно отношение.

Поради неспазване на задължението за съдействие от страна на директора, регламентирано в чл.7, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за закрила на детето, след приключване на проверката му е съставен и връчен акт за административно нарушение.

За отстраняване на пропуските на директора е дадено задължително предписание с  13 точки и 3 препоръки за подобряване на организацията на работа.

Висшестоящия орган на управление на директора и доставчик на резидентната услуга – кмета на община Попово, е уведомен писмено за резултатите, както и е сезиран Медицински одит, за извършване на проверка относно здравословното състояние на децата преди и след постъпване в услугата.

</div>