Информация за резултатите от извършени проверки в ДДЛРГ и ЦНСТ 1 Велико Търново

13.07.2016г.

<div class="single_news">

По разпореждане на г-жа Офелия Кънева – председател на ДАЗД, в периода 21-23.06.2016 г. се извършиха две спешни проверки в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови“ и Център за настаняване от семеен тип 1 гр. Велико Търново. Повод за проверката е  самосезиране от медии за инцидент в гр. Велико Търново на 18.06.2016 г., завършил трагично с удавянето на две деца – възпитаници на институцията, като свидетел на случилото се е било момче, отглеждано в резидентната услуга.

В хода на проверките е установено, че трите момчета са напуснал пределите на специализираната институция и резидентата услуга на 18.06.2016 г., съгласно разписаните писмени правила и във време, отредено според писмения дневен ритъм – за лично време за децата. След узнаване за инцидента от страна на ръководството на услугата са предприети бързи и адекватни действия за оказване на нужната подкрепа на децата от страна на психолог. На следващия ден е проведена среща на отговорните институции на територията на община Велико Търново – специалисти от специализираната институция, резидентната услуга, общинска администрация Велико Търново, представители на Дирекция „Социално подпомагане“, полицаи и др., по Координационния механизъм за взаимодействие на институциите в работата по случаи на деца – жертва на насилие или в риск от насилие, за обсъждане на случилото се и прецизиране на мерките, които следва да се предприемат спрямо децата от дома и услугата. На 20.06.2016 г. те са посетени от психолози от ЦОП и ОЗД към ДСП В. Търново, за оказване на подкрепа, след което е проведена кризисна интервенция на децата от страна на психолози от ЦОП Велико Търново, с доставчик Фондация „Международна социална служба“.

Констатирано е още, че във вътрешните правила на дома и услугата е налична забрана за посещение на водни площи от страна на децата без придружител. За целта е издадена изрична заповед от управителя на 09.06.2016 г. и е проведен извънреден инструктаж в тази насока на 10.06.2016 г., предвид предстоящата лятна ваканция на всички деца от ДДЛРГ и ЦНСТ 1.  Запознаването им е удостоверено с подписите им, включително на пострадалите две момчета и очевидеца на случилото се.

Не са установени документални или устни данни за посещение и къпане на деца от ЦНСТ 1 и ДДЛРГ във водите на река Янтра или други водни площи преди инцидента.

Налична е  адекватна и качествена грижа за децата – възпитаници на дома и услугата.

Във връзка с трагичния инцидент е установено изключително добро, бързо и адекватно взаимодействие между отговорните за грижата за децата институции на територията на община Велико Търново и на ниво област – ДДЛРГ, община Велико Търново, ДСП Велико Търново, полиция, специалисти от различни социални услуги на територията на областта, РДСП.

Констатирано е, че на основание устно вменени от страна на директора на ДДЛРГ, той е и управител на ЦНСТ 1, дежурните през почивните дни служители приготвят храна за децата, поради недостиг на персонал, което не е част от писмените правила в дома и услугата, както и не е отразено в длъжностните им характеристики.

Също така през почивните дни отново, но вече отразено във вътрешните правила, е налично задължение за осигуряване и контролиране на пропускателния режим на дежурните служители от дома и услугата. Тези допълнителни ангажименти водят до неудовлетворение у персонала, предвид невъзможността им да изпълняват в пълнота основното им задължение в обгрижването на децата, споделено от служителите. В същото време, без да се игнорира факта, че в двете услуги има разработен дневен ритъм за децата, а режимът им на отглеждане е свободен, има неяснота у персонала относно наличието или липсата на задължения за него периодично да наблюдава и оказва контрол върху поведението на децата – отглеждани в дома и резидентната услуга, които са в двора на сградата.

Констатирано е неприлагане на разработената в ЦНСТ 1 процедура за възпитание и дисциплина, въпреки наличието на повтарящи се във времето случаи на неспазване на вътрешните правила от страна на конкретни деца и проява от тяхна страна на поведение спрямо служителите, уронващо достойнството им – вулгарен изказ и обидни квалификации.

Планирано е закриване на ДДЛРГ от 01.09.2016 г., което не е в следствие на инцидента, а в изпълнение на Визията за деинституционализация, видно от наличните множество протоколи от началото на 2016 г. от проведени МДС на ръководството на ДДЛРГ с общинските власти и Дирекция „Социално подпомагане“ Велико Търново. Информацията за закриване на дома е потвърдена от Общински съвет, който на свое заседание, проведено на 30.06.2016 г. е взел това решение.

В следствие на проверките, на директора на ДДЛРГ е дадено задължително предписание от 1 точка и 1 препоръка за подобряване на организацията на работа, а на управителя на ЦНСТ 1 – за отстраняване на пропуските е дадено задължително предписание с 4 точки и 2 препоръки.

За резултатите писмено е уведомен кметът на Община Велико Търново.

Работата на ДАЗД по случая продължава в посока проучване спазването на разпоредбата на чл.11а от Закона за закрила на детето във връзка с изнесени данни и сведения за личността на децата в статия, публикувана в регионален вестник на 21.06.2016 г.

</div>