Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Центрове за настаняване от семеен за тип в гр. Карнобат и в гр. Ямбол

13.05.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверки по сигнал в центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 1 и 2 гр. Карнобат и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) 3 гр. Ямбол. При проверките са изследвани критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, а в ЦНСДМ гр. Ямбол е изследвано и спазване правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Центроветеразполагат с много добра материална база, сградите са новопостроени, намират се на комуникативно и достъпно място в града, обзавеждането и оборудването в тях е ново, модерно и функционално. Всички настанени момчета и момичета посещават центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция.

На децата в услугите <strong>в гр. Карнобат</strong> са осигурени адекватни здравни грижи, правят им се необходимите медицински изследвания и периодични профилактични прегледи за установяване на здравния им статус. Осигурено е участие на децата в образователен процес. Направена е оценка на образователните потребности на настанените деца и са планирани дейности за тяхното посрещане. За всяко дете е определен персонално отговорен служител – ментор, изготвя се специализирана оценка на потребностите и индивидуален план за грижи. За настанените деца са осигурени възможности за участие в подходящи за тях свободни занимания. Създадени са условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между децата и персонала.

Преобладаващата част от проверените стандарти социални услуги за деца са изпълнени или са в развитие, качеството на двете социални услуги е добро. Наред с това са констатирани някои пропуски по изпълнение изискванията на стандартите за социални услуги за деца, свързани с: оценка на потребностите и планирането на грижи за настанените деца; храненето на децата и младежите; здравните грижи за потребителите; правила и процедури; численост и състав на персонала в услугите.

Сериозни нарушения са установени при проверката<strong> в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи 3 - гр. Ямбол</strong>.

На пострадало при инцидент дете не е предоставена незабавно медицинска помощ, което е поставило в риск здравето и живота му. Не е спазена процедурата за информиране при настъпил инцидент с дете.

Предписаните на потребителите лекарства не се съхраняват надеждно, не се осъществява контрол на приема на назначените на децата лекарства. няма писмено регламентиран ред за достъп до спешния шкаф. Не са разаботени правила за работа с детето, предпазващи от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Не са регламентирани действията, които трябва да се предприемат при сигнал за насилие над дете от друг потребител и от други лица. Числеността и длъжностите на персонала не са съобразени с изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Няма процедура за подбор на персонала и критериите за оценка на кандидатите за работа.

Заключението на проверяващите е, че в ЦНСТДМ 3 гр. Ямбол е нарушено правото на детето на закрила, преобладаващата част от изследваните стандарти за социални услуги за деца са в развитие или не са изпълнени.

За установеното при проверката нарушение на процедурата за информиране при настъпил инцидент, Председателят на ДАЗД направи предложение до управителя на услугата да бъде предприета дисциплинарна мярка по Кодекса на труда спрямо служител в услугата.

За отстраняване на установените пропуски и нарушения, на ръководителите на трите социални услуги са дадени задължителни предписания и препоръки:
<ul>
<li>да се осигури необходимия персонал за предоставяне на качествена грижа, който да бъде обучен за работа с настанените деца;</li>
<li>да се проведе обучение на настанените деца за лична и полова хигиена, употребата на алкохол и наркотични вещества, тютюнопушене и предпазване от ХИВ/СПИН и други полово предавани болести;</li>
<li>да се регламентират действията, които трябва да се предприемат при сигнал за насилие над дете, и да се уведомяват своевременно органите по закрила;</li>
<li>да се разработят правила/процедура за работа с детето, предпазващи от насилие, злоупотреби и дискриминация;</li>
<li>да се разработи процедура за уведомяване на компетентни органи и родителя и/или настойника/попечителя при инцидент, който засяга живота и здравето на детето, ползващо услугата;</li>
<li>плановете за грижа да отразяват индивидуалните особености и потребности на всяко дете, като се посочи персонално отговорно лице за всяка от дейностите в плана за грижи;</li>
<li>да се взема предвид мнението на детето при решения, които засягат ежедневието и бъдещето му.</li>
</ul>
За резултатите от проверките са уведомени кметовете на Община Карнобат и Община Ямбол.