Информация относно извършена проверка по сигнал в ДСП - Дупница

29.07.2016г.

<strong>ИНФОРМАЦИЯ </strong>

<strong>Относно:</strong> Извършена проверка по сигнал в ДСП - Дупница.

В периода 02-03.06.2016 г. комисия от ГДКПД, извърши проверка по сигнал в ДСП - Дупница, относно спазване правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето, свързани с висшите му интереси и с подкрепата на техните родители за гарантирането им, както и правото на закрила на детето, регламентирано в Закона за закрила на детето.

Проверката е по повод постъпили писма от Омбудсмана на Република България; Министерски съвет на Република България и от неправителствена организация  относно неправомерно задържане на дете в професионално приемно семейство и липсата на подкрепа към родителя  за връщането му  в биологичното семейство.

При проверката е установено, че са създадени предпоставки за нарушаване на изследваните права по отношение на детето. Не е констатирано неправомерно задържане на детето в приемното семейство, но подкрепата на родителя, чрез предоставените му социални услуги, е неадекватна. Констатирано е продължително и неефективно ползване на социалните услуги /повече от 3 години/, но от страна на работещите по случая социални работници не са предприети действия за смяната на доставчика и услугата. Допуснати са пропуски и по отношение на планирането на работата по случая, като не конкретизирани дейностите, които следва да изпълни родителя за да осигури безопасна среда и да подобри хигиенно-битовите условия на живот, където ще бъде отглеждано детето.

Предвид създадената организация на работа в ОЗД - Дупница и направените констатации, на директора на ДСП - Дупница е дадено задължително предписание, придружено с методически указания за неговото изпълнение и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Предписано е да бъде извършен преглед на изпълнението на планираните за детето дейности, като бъдат конкретизирани тези, свързани с родителя. Да се обсъди възможността детето да бъде настанено в близост до биологичния родител, с цел улесняване на техните контакти, както и на реинтеграцията, тъй като то не е вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване по реда на Семейния кодекс, а приемната грижа не е дългосрочно решение за него. Предписано е също да бъде оценен ефектът от ползваната до момента социална услуга, като при липса на напредък и констатирана необходимост, родителят и детето да бъдат насочени към друга такава. С цел оптимизиране работата на екипа на отдел „Закрила на детето”, е дадена и писмена препоръка.