Информация от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ № 3 – гр. Шумен

01.08.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Резултатите от извършена на проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ № 3 – гр. Шумен.

Проверката е по повод постъпил сигнал с входящ № 98-00-176/27.05.2016 г. от координатора на Националната телефонна линия за деца /НТЛД/ 116 111, който ни информира, че на 23.05.2016 г. на линията се е обадил гражданин, пожелал анонимност, който споделил, че през нощта на 22.05.2016г. върху четири деца, настанени в ЦНСТДМ - Шумен, е упражнен физически и психически тормоз от страна на възпитателка в резидентната услуга и от представители на охранителна фирма. В сигнала се посочва, че повод за насилието е това, че две момчета са употребили психоактивни вещества, поради което са били откарани в медицинско заведение. Възпитателката е посетила болничното заведение и е упражнила физическо насилие над едно от момчетата. Към 04.00 часа възпитателката, придружена от представители на охранителната фирма, е събудила всички деца от ЦНСТДМ и е проявила грубо отношение към част от тях, както и е упражнила физическо насилие над две момичета, а охранителите - над едно момче.В разговора с консултанта от НТЛД, се е включило дете от Центъра, което е потвърдило думите на обаждащия се и е споделило, че и друг път се е случвало въпросната възпитателка да „обижда, повишава тон и посяга“ на децата.

Проверката по сигнал в ЦНСТДМ № 3 – гр. Шумен е установила, че социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи № 3, гр. Шумен се предоставя в материалната база, която е подходяща за целевата група, но персоналът не съумява да гарантира спазването на въведените вътрешни правила и дневен ритъм за децата, като определен час за хранене и лягане, чрез които да се осигурят взаимоотношения от семеен тип.

Не е въведена менторска система или референтен възрастен, с когото децата да изградят доверителна връзка. Разработени са процедури съгласно изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, но на практика те не се прилагат точно така както са разписани. Оценките на потребностите не съдържат изчерпателно описание на всички нужди на детето. Не са посочени конкретни данни по отношение на безопасната среда, културни, религиозни и етнически потребности, свободно време и отдих, връзки с близки и роднини и възможности за интеграция извън институцията. По тези показатели само са изброени мерки и дейности, които са идентични за всички деца. Плановете за грижи са почти идентични за всички деца и няма набелязани дейности по идентифицирано проблемно поведение на детето. Плановете за дейности са съгласувани от управителя на ЦНСТДМ и детето, а плановете за грижи са подписани от социален работник ОЗД, социален работник и възпитател от ЦНСТДМ, и детето.

Няма положени подписи от родители в плановете за грижи, включително и за дете, при което се работи за реинтеграция в семейството. Не е посочена основателна причина за незапознаването на родителите с плана за грижи. Не е въведена практика да се канят на срещите за планиране на грижите или да се уведомяват с писма с обратна разписка.

В длъжностните характеристики на възпитателите и управителя е посочено да познават и прилагат в работата си ЗЗДет, но в останалите длъжностни характеристики няма подобно изискване. Не е посочено да се познават Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Етичния кодекс за работа с деца. Изключение прави само длъжностната характеристика на управителя. На нито един служител не е вменено задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗДет.

Не се уведомяват незабавно и писмено органите по закрила и родителите, за всички случаи на деца в риск. На децата, преживели насилие не е оказан психологическа подкрепа за преживяване на травмата. Не се оказва достатъчно социална и психологическа помощ на децата, които употребяват наркотични вещества и имат сексуални контакти с възрастни мъже, както и не се търси съдействието на ОЗД за насочване на децата за ползване на социални услуги в общността. Не са предприети конкретни дейности по отношение организиране на занимания в свободното време на децата.

Служителите не са преминали въвеждащо или специализирано обучение, не е провеждана супервизия, независимо трудностите, които срещат в работата си с деца с проблемно поведение. Част от тях не са запознати с индикаторите на различните видове насилие. В сградата на ЦНСТДМ № 3 – Шумен не е поставена на видно за децата място, информация за НТЛД 116-111

<strong>Констатациите от проверката са, че в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи № 3 – гр. Шумен е нарушено правото на детето, регламентирано в чл. в чл. 3 и чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето, поради това, че от страна на ръководството на Центъра не са предприети необходимите мерки и действия за гарантиране на висшия интерес на настанените в ЦНСТДМ, деца.</strong>

&nbsp;

<strong>От събраната информация в хода на проверката е установено, че от страна на двама служители на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи № 3 – гр. Шумен е нарушена разпоредбата на чл. 7, ал. 2, във връзка с ал.1 от Закона за закрила на детето, тъй като не са сигнализирали органите за закрила на детето /ДСП, МВР или ДАЗД/, след като са имали категорична информация за извършено физическо насилие над дете.</strong>

За подобряване на организацията на работа и с цел гарантиране правата на децата на управителя на ЦНСТДМ № 3 – гр. Шумен е дадено задължително предписание, придружено с методическо указание и препоръки.

Председателят на ДАЗД е наредил:
<ul>
<li>Управителят да актуализира разработените процедури и правила за работа и да ги сведе до знанието на всички служители.</li>
<li>Да следи за стриктното им спазване и прилагане, така както са разписани;</li>
<li>Да се индивидуализират оценките на потребностите на всички деца, като в тях се включат конкретни данни по отношение на безопасната среда, културни, религиозни и етнически потребности, свободно време и отдих, връзки с близки и роднини и възможности за интеграция извън институцията;</li>
<li>Да се актуализират плановете за грижа на всички деца съобразно с оценката и спецификата на индивидуалните потребности на децата, като в тях бъдат поставени цели и конкретни дейности за постигането им.</li>
<li>Децата и родителите да се запознаят с тях по подходящ начин;</li>
<li>В длъжностните характеристики на служителите да се включи изискване за познаване на Закона за закрила на детето, Конвенцията за правата на детето на ООН и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и задължението на всеки член на персонала да уведомява Дирекция „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или МВР в случай на дете, нуждаещо се от закрила, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗЗДет.;</li>
<li>Управителят на ЦНСТДМ № 3 – гр. Шумен да уведомява незабавно и писмено органите по закрила и родителите, за всички случаи на деца в риск;</li>
<li>Да се предприемат действия за оценка и планиране на мерки за възстановяване и рехабилитация на всички деца, преживели насилие, като се потърси и осигури специализирана терапевтична работа с тях;</li>
<li>Да се предприемат мерки спрямо децата по отношение на превенция на употреба на наркотици и на рисковото сексуално поведение, като им се осигури целенасочена психологическа подкрепа и индивидуална работа за корекция на поведението;</li>
<li>Децата да бъдат насочени към подходящи форми за организиране на свободното време, съобразно техните интереси;</li>
<li>На членовете на персонала на ЦНСТДМ № 3 - Шумен да се осигури обучение заидентифициране и недопускане на различните видове насилие, както и за придобиване на умения за работа с деца, с поведенчески проблеми;</li>
<li>Националната телефонна линия за деца 116-111 да бъде поставена на видно място в ЦНСТ, както и на децата да се разясни нейната функция.</li>
</ul>
Препоръките са: Регистъра на потребителите да се води според изискванията на чл. 5 от Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; Да се изготвя седмично хранително меню, като децата да са запознати с него по подходящ начин.