Ирландски експерти ще обучават българските си колеги в предоставянето на интегрирани услуги за деца

08.12.2014г.

Експерти в предоставянето на интегрирани услуги и преки участници в процеса на деинституционализация в Северна Ирландия ще споделят опита си в организирано от Държавната агенция за закрила на детето обучение в залите на хотел „Родина”, гр. София.

В обучението, което започва днес и ще продължи до 10 декември, са поканени да участват 60 професионалисти от министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика, на здравеопазването, както и на регионалните им поделения.  Те ще се запознаят с ирландския опит в деинстиуционализацията и създаването и прилагането на интегрирани модели за работа и подкрепа на децата и семейството. С колегите си от Великобритания специалистите, ангажирани с процеса на деинституционализация у нас, ще обсъдят приемната грижа, подготовката за напускането на грижи на младежите, навършващи 16 години, моделите за семейна подкрепа и превенция, както и ролята на личния съветник. Ще бъдат дискутирани възможностите за прилагане на ирландския опит в България, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги за деца у нас и начините за преодоляването им.

Тримата чуждестранни експерти са с дългогодишен опит в практиката, обученията и развитието на социалните дейности и услугите за деца и подкрепа на семейството, автори са на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за обучения за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.

Създаването и функционирането на интегрирани услуги за деца е заложено в Националната стратегия за деинституцонализация за деца и в плана за нейното изпълнение, които се реализират в България от 2010 г. Целта е да бъде изградена подкрепяща среда, която да подпомогне оставането на детето в семейството, както и извеждането на настанените в институции деца и реинтегрирането им в семейството.

В Северна Ирландия процесът на деинституционализация започва след края на Втората световна война, а интегрираните услуги се развиват особено интензивно след 1990 г. В резултат малките резидентни услуги остават като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2013 г. в Северна Ирландия 225 деца са настанени в резидентни услуги, което е едва 8% от всички, които са извън биологичното си семейство.

Тридневното обучение е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България”.