Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Йоана Захариева: „За нас е огромен успех, че убедихме възрастните започнат да мислят като деца по теми, касаещи децата“

26.01.2017г.

Днес, в Гранитна зала на Министерски съвет, се проведе официалното закриване на първото заседание на Съвета на децата за 2017-та година. На него присъстваха 18 деца, представители на различни области в страната, както и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

„За нас е огромен успех, че убедихме възрастните започнат да мислят като деца по теми, касаещи децата“. С тези думи председателят на Съвета на децата Йоана Захариева откри заключителната част на заседанието.

„Децата трябва да усещат, че държавата стои зад тях“. Това сподели с децата председателят на ДАЗД Офелия Кънева. „Благодаря и на администрацията на Министерски съвет, че предостави точно Гранитна зала за официалното закриване на първото им заседание за тази година. И съм сигурна, че това няма да е последното ви посещение тук, защото вие го заслужавате“, каза още г-жа Кънева.

Това е първото от 4-те заседания за 2017-та година, които са синхронизирани като тематичен обхват и график за провеждането им със заседанията на Националния съвет за закрила на детето.

Децата от Съвета на децата заседаваха три дни в центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи към Министерство на труда и социалната политика. Всеки ден те, заедно с различни експерти от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, БДЖ и НКЖИ, обсъждаха различни теми, които ги вълнуват и по които могат да допринесат със своята гледна точка, за да станат по-добри. А именно:

<strong>Към Министерство на културата:</strong>

- Всички деца от 1 до 12 клас, които са отличени в конкурси, олимпиади и състезания, да получават стипендии, тъй като децата проявяват талантите си по различен начин според възрастта си и трябва да бъдат възнаградени техните усилия;

- Членове на Съвета на децата да бъдат включени в работната група за подготовка на програмата за прилагане на Наредбата за талантливите деца през следващата година;

- В часовете по гражданско образование да се представи наредбата и начините за получаване на стипендии от децата, спечелили състезания, олимпиади и конкурси. Членовете на Съвета ще разпространят информацията на местно ниво чрез изградените си канали за комуникация с младите хора, които представляват;

- Да се проследи получаването на стипендии, за да се предотврати евентуална злоупотреба.

<strong>Коментари на децата относно подпомагащата технология за комуникация на деца с увреждания:</strong>

- Да се промени социалната политика, като децата с увреждания получават безплатно техническите средства, които ще им помогнат в комуникацията. Притежаването и използването на тези средства не трябва да зависи от материалните възможности на семейството, а да е съобразено с нуждите от социализация и интеграция;

- Представителят на София-област се ангажира да организира представянето на Фондация „АСИСТ” и помагащите технологии в центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в областта.

<strong>Предложения към Министерство на образованието и науката:</strong>

- Децата предлагат промяна в Наредбата, която урежда отпускането на стипендии на учениците. Тяхното предложение касае вдигане на долната граница на стипендиите – от 21лв. на 40лв., като горната да се запази на 50лв. Децата да бъдат активно включвани в разпределението на стипендиите, чрез училищното самоуправление.

- Училищните Съвети да се използват за подкрепа и консултиране на работата на училищата и директорите, а не реализирането на конкретни благотворителни инициативи.

- Класните ръководители да бъдат задължени да запознаят учениците с процедурата за избор на детско участие в Съвета на децата към Председателя на ДАЗД, с правото им на училищно самоуправление, както и с механизма за противодействие на училищния тормоз. Като тази информираност на децата може да бъде проверена с помощта на анкети или въпросници.

<strong>Препоръки към Министерството на правосъдието:</strong>

Съветът на децата подкрепя предложения иновативен подход към децата с противообществени прояви, но предлагат:

- Да се открият причините, които карат децата да нарушават законите и да се планират мерки, които ще предотвратят извършването на престъпления.

- За да бъдат децата, настанени в центровете, заменящи СПИ и ВУИ, по-добре приети в училищната среда, да се организират опознавателни срещи, както и информационни кампании  и работа от страна на специалистите с цел взаимно опознаване между децата.

<strong>Предложения към Министерство на вътрешните работи:</strong>

Членовете на Съвета подкрепиха предложението, заложено в проекта за промяна на Наредбата за предоставяне на полицейска закрила, за залагане на долна граница от 10г. за настаняване на дете в полицейско управление и/ или временен център за Настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР. Според децата, налагането на полицейска закрила за деца-чужденци на територията на Република България, е адекватна мярка за закрила на техните права.

Всички тези предложения и препоръки ще бъдат изпратени до съответните министерства и децата ще очакват отговор на тях в поставения им срок.

С много радост, многобройни снимки за спомен и малко тъга завърши първото заседание на Съвета на децата към ДАЗД за тази година. Но предстои следващото.

[su_slider source="media: 3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]