Как да продължи деинституционализацията на децата в България, обсъждат държавни и неправителствени организации

15.01.2015г.

Постиженията и предизвикателствата при реализирането на проектите от Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” ще бъдат обсъдени по време на семинар на 16 и 17 декември в София.

Семинарът е организиран от Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с УНИЦЕФ-България. На него през призмата на поставените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ стратегически цели ще бъдат представени и дискутирани основните резултати от изпълнението на националните проекти за деинституционализация.

Целта на семинара е да очертае основните предизвикателства пред процеса на деинституционализация на деца през следващите години и да подпомогне планирането на последващи действия в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България”. Ще бъдат обсъдени и мерките, които трябва да се реализират в процеса на замяна на институционалната грижа за деца с цел гарантиране на неговата устойчивост и приемственост.

Изготвеният документ ще бъде представен на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация.

Участие в семинара ще вземат представители на държавните институции, Националното сдружение на общините и неправителствените организации, ангажирани в процеса на деинституционализация на деца, както и ръководителите на 7-те финансирани от оперативните програми на ЕС проекти, чрез които от 2010 г. се реализира Плана за изпълнение на Националната стратегия.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.