Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Киргизстанска делегация посети ДАЗД

27.09.2018г.

Киргизстанска делегация посети Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Председателят д-р Елеонора Лилова, зам.-председателят Валери Йорданов и Камелия Николова – главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, запознаха гостите със системата за закрила на детето в България, с основните функции и с изпълняваните от ДАЗД политики.

Д-р Лилова разказа за осъществяваната контролна дейност за спазване на правата на детето от страна на ДАЗД в над 26 000 обекти – образователни, социални и здравни заведения и доставчици на социални услуги за деца. След това сподели за работата на Националната телефонна линия за деца с единен европейски номер 116 111, на който се предлага консултиране, информиране и психологическа подкрепа на деца и родители. Презентирана беше и дейността на трите консултативни органи към ДАЗД – Национален съвет за закрила на детето, Консултативен съвет по правата на детето и Съвет на децата.  

Председателят на ДАЗД информира участниците в срещата за създаването на нов стратегически документ – Национална стратегия за детето, чрез който ще се планират мерки и политики за децата в дългосрочен план.

Официалната делегация включва представители на Президенството на Киргизката република, на Министерството на труда и социалното развитие, заместник-омбудсман, на Държавната служба за регистрация на Киргизката република, Център за подкрепа на деца, жертви на злоупотреба и насилие. Основните въпроси, които поставиха гостите, бяха свързани с грижата за децата, чиито родители работят в чужбина и грижата за тях е поета от широкия семеен кръг, и процеса на деинституционализацията на деца.

От страна на ДАЗД бяха разяснени предприетите стъпки за гарантиране на правата на децата на емигранти и постигнатите добри резултати в замяната на институционалната грижа с грижа в общността.