Комисия от ДАЗД състави акт за административно нарушение на директора на НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел

16.04.2010г.

Комисия от Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по заповед на председателя на ДАЗД и състави акт за административно нарушение на директора на Националното училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Филип Кутев” в гр. Котел.

Повод за проверката бе постъпил в ДАЗД сигнал от медии за 17-годишна ученичка от НФУИ „Филип Кутев”, която на 30.03.2010 г е родила в квартирата си дете, убила го е и го е скрила в шкаф.

При проверката са проведени разговори с директора и помощник-директора на училището, с класните ръководители на XI „а” и X „б” клас, с възпитателя и управителя на общежитието към училището, с учители.

От разговорите и проучената документация е установено, че директорът на НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел е бил информиран за рискови фактори за ученичката от XI „а” в училището. В нарушение на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето директорът не е уведомил Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Котел, ДАЗД или МВР, че детето е в риск и се нуждае от закрила. Ученичката е имала агресивни прояви, множеството неизвинени отсъствия, довели до налагане на наказания, съгласно Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета. Съществували са съмнения, че ученичката е бременна, но родителите й не са оказали съдействие за установяване на състоянието й.