Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Комитетът по правата на детето на ООН публикува препоръките си към България за изпълнението на ангажиментите й по Конвенцията за

10.06.2016г.

България е отбелязала значителен напредък в гарантирането на правата на детето като е подобрила своите законодателни и политически рамки и е приела стратегии за справяне с ключови въпроси. Това става ясно от публикуваните препоръки на Комитета по правата на детето на ООН за изпълнението на ангажиментите на страната ни по Конвенцията за правата на детето и ратифицираните факултативни протоколи за периода 2008 – 2015 г.
В препоръките си Комитетът приветства напредъка, постигнат от България в различни области, включително ратифицирането и присъединяването към международни и регионални инструменти, приемането на редица нови закони и институционални и политически мерки, свързани с правата на децата. Положително е оценен и напредъкът по хармонизиране на местното законодателство с принципите на Конвенцията чрез приемането на нов Семеен кодекс през 2009 г. и промени в Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи и Закона за социално подпомагане.
Комитетът дава препоръки за подобрение по всички аспекти на Конвенцията като изразява особена загриженост за защитата на децата от етнически групи, от отдалечени и селски райони, децата в движение, децата с увреждания, децата във формална грижа и децата в контакт със закона.
Сред препоръките на Комитета към България са:
<ul>
<li>Да актуализира Националната стратегия за детето 2008-2018, като вземе под внимание препоръките, изложени в направената й независима оценка, и да осигури необходимите елементи за приложението й,  включително достатъчно човешки, технически и финансови ресурси; консултации с всички заинтересовани страни, включително и с деца.</li>
<li>Да създаде институционален механизъм на междуминистерско ниво с ясен мандат и достатъчно власт да координира всички дейности, свързани с прилагането на Конвенцията за правата на детето на междусекторно, национално, регионално и местно ниво, както и да осигури необходимите човешки, технически и финансови ресурси за неговото ефективно функциониране.</li>
<li>Да гарантира насочването на достатъчно човешки, технически и финансови ресурси към ДАЗД, за да даде възможност да се осъществи дългосрочна програма за справяне с корените на насилието и злоупотребата.</li>
</ul>
Комитетът по правата на детето на ООН издаде препоръките си въз основа на консолидирания трети-пети доклад на Република България за изпълнението на Конвенцията за правата на детето, чиято защита се състоя на 30 май т.г. по време на 72-та сесия на Комитета. През следващите 6 години България ще работи активно за изпълнението на препоръките, преди да представи следващия доклад за напредъка си за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето и факултативните и протоколи.
Пълния текст на заключителните препоръки можете да намерите тук:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?s…

[su_slider source="media: 4846"]