Консултативният съвет към ДАЗД обсъди създаването на новия национален стратегически документ за детето

19.09.2018г.

С междинен преглед на последващата оценка на въздействието на Националната стратегия за детето (2008-2018 г.) се запознаха членовете на Консултативния съвет по въпросите на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и представители на Националния съвет за закрила на детето.

Доц. Антоний Гълъбов представи предварителните резултати от изследването на преложението на стратегическия документ, целящ  осигуряване гарантирането на правата на детето и повишаване на координацията между действията на ангажираните институции в този процес.

Въз основа на изводите от прегледа работата на членовете продължи в малки работни групи. Всеки от четирите екипа разгледа постигнатите резултати в областите здравеопазване, образование, намаляване на детската бедност и социално включване, както и насърчаване на участието на децата при формиране и изпълнение на политиките, свързани с тях. След това бяха формулирани предложения за мерки и политики, които да бъдат заложени в новата Национална стратегия за детето. 

В резултат на заседанието, председателят д-р Елеонора Лилова покани всички членове на Консултативния съвет, на Националния съвет за закрила на детето и на останалите заинтересовани страни да вземат участие в Национална консултативна среща. Тя се организира от ДАЗД и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и ще се проведе на 01 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. Срещата е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД стартира в контекста на изработване на новата Национална стратегия за детето. В него се търсят идеите и мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации, работещи за и с деца.