Консултативният съвет на ДАЗД обсъди стартирането на национална информационна система

03.07.2018г.

Създаването на национална информационна платформа, която съдържа информация за всяко дете в страната, беше акцент в заседанието на Консултативния съвет към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Срещата беше открита от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и от министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков. Министър Петков поздрави председателя на ДАЗД за инициативността за създаване на Консултативния съвет и за широкото експертно представителство в него. Той заяви, че разчита чрез работата си участниците да подкрепят създаването на визията за развитие на системата за закрила на детето в стратегически план. Изграждането на единна информационна система към ДАЗД ще позволи интегрирането на данни от всички сфери, касаещи подкрепата и закрилата на децата, и ще даде възможност за планиране на политики и мерки, отчитащи най-добрия интерес на детето. Това становище обедини всички професионалисти, които членуват в Съвета. Председателят на ДАЗД подчерта, че създаването на обща платформа ще позволи ранното идентифициране на рисковете и оказването на адекватна подкрепа на нуждаещите се. По този начин ще бъдат предприемани изпреварващи действия и превенция на рисковете. В тази връзка, д-р Лилова представи опита на Чили в създаването на цялостна система за защита на детето и семейството, в която са интегрирани здравните, социалните и образователните услуги, като информацията се събира и координира в обща платформа на национално ниво. Членовете на Консултативния съвет отчетоха, че в България има развити системи за предоставяне на услуги и грижи, но трябва да се развиват стратегическите документи, за да се постигне оптимален резултат, както и да се унифицират и обединят индикаторите за събиране на информация под ръководството на един национален орган.