Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Координационният механизъм за работа по случаи с деца бежанци ще бъде изготвен до края на април

20.02.2015г.

<div class="single_news">

До 30 април ще бъде изготвен Координационен механизъм за взаимодействие между институциите на национално и местно ниво за работа по случаи на непридружени деца бежанци, пребиваващи в Република България, в това число и търсещите или получили международна закрила, реши на днешното си заседание работна група, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД. Целта на документа е да бъдат синхронизирани действията между институциите за спазване на правата на децата.

Представителите на министерствата на труда и социалната политика, на външните и вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, Агенцията за социално подпомагане, Националната комисия за борба с трафика на хора, Националното сдружение на общините, Върховния комисариат за бежанците на ООН, БЧК, УНИЦЕФ и неправителствени организации, дискутираха днес проект на структурата на Координационния механизъм, организацията и конкретните ангажименти на всяка от страните.

Обсъдено беше и законовото представителство на непридружените деца чужденци и улесняването на достъпа им до образование, липсата на специализирани услуги и необходимостта от създаване на информационна база данни, за да се планират мерки за закрилата им в България.

&nbsp;

</div>