Координирани действия за осигуряване на безопасност на децата предложи на областните управители председателят на ДАЗД

20.02.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева предложи на областните управители ДАЗД, регионалните и общинските власти да обединят ресурсите и усилията си за повишаване на качеството на грижа за децата на Република България. В писмо до тях г-жа Жечева препоръча да поставят за разглеждане пред органите за местно самоуправление въпроси, свързани с гарантиране безопасността и добрата грижа за децата на територията на всяка община, с оглед на ангажиментите на кметовете, регламентирани в Закона за закрила на детето.

Писмото е във връзка със зачестилите сигнали за инциденти с деца, причинени от рушащи се и необитаеми постройки, както и зачестилите случаи на деца, оставени от родителите си в заключени постройки без храна и вода, с което се създава сериозна опасност за живота и здравето им. В него председателят на ДАЗД предлага органите за местно самоуправление да извършат проверки на безопасността на всички необезопасени и неизползваеми сгради и строежи и да предприемат действия за тяхното обезопасяване.

Г-жа Жечева се обръща с молба към областните управители до 31 март 2015 г. да предоставят в ДАЗД обобщена информация за резултата от проверките и предприетите от кметовете на общини действия, както и предложения за подобряване на взаимодействието между институциите за гарантиране правата на децата. Данните ще послужат за анализ на проблема с опасните и изоставени сгради и строежи на национално ниво, който заедно с предложение на ДАЗД за предприемане на конкретни мерки и иницииране на законодателни промени за гарантиране безопасността на децата ще бъде предоставен на компетентните институции.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.