Кръгла маса "Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда" ще се проведе в НДК

27.09.2014г.

На 29 септември, понеделник, от 9.30 часа в зала 3.1. на Националния дворец на културата Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ организира кръгла маса на тема „Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда”.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени специфични аспекти на промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания от специализираните институции. Акцент ще бъде поставен върху подкрепата за новите резидентни услуги в процеса на деинституционализация.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“, издаден от ДАЗД в рамките на проект „Детство за всички“, със съставител Весела Банова и научен редактор д-р Любомир Жупунов.

На събитието са поканени представители на МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, Агенция за хората с увреждания, СУ „Св. Климент Охридски”, областни и общински администрации, регионални екипи по деинституционализация, представители на екипи на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария“, неправителствени организации, доставчици на социални услуги от региона и други заинтересовани страни.

Кръглата маса е организирана в рамките на проект „Подкрепа“, изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.