Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Кръгла маса: „Правата на детето и медиите – сигурност и неприкосновеност на личното пространство”

08.12.2009г.

На 8.12.2009г. Държаваната агенция за закрила на детето в партньорство с Национална мрежа на децата и Обществения съвет за безопасен интернет организираха кръгла маса на тема "Правата на детето и медиите - сигурност и неприкосновеност на личното пространство".

Събитието бе открито от Огнян Стоичков, председател на парламентараната комисия по образованието, науката и въпросите на децата младежта и спорта, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и Надя Шабани, председател на ДАЗД.

Освен известни журналисти, медийни експерти, университетски преподаватели, представители на НПО във форума участваха и членове на Съвета на децата към ДАЗД.

Участниците фокусираха своите презентации върху традиционните електронни медии и т.н. "нови медии"- интернет и мобилни комуникации, като основният въпрос, на който се търсеше отговор бе - защитен ли е най-добрият интерес на децата? Експертите обсъдиха принципите на саморегулация и корегулация на медиите, необходимостта от развиване на медийна грамотност и проекти за безопасен интернет. Децата представиха на присъстващите своите гледни точки и становище от името на Съвета на децата.

В резултат на изразените експертни мнения и дискусиите биха могли да бъдат направени следните изводи:

  • Принципите, които би трябвало да следват медиите и журналистите при работа с деца и отразяване на детската проблематика са принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
  • Приемането на етични кодекси на различни професионални обединения на работещите в медиите и журналисти е практика, която трябва да бъде оценена положително, защото създава допълнителни предпоставки за дискусия и постигане на обществен консенсус по разбирането за "най-добрия интерес на детето".
  • В момента вече съществува практика на саморегулация. Набира скорост дейността както на Националния съвет за журналистическа етика, така също и Съвета за саморегулация в рекламата. Може би е удачно да бъде подкрепена тяхната роля чрез фиксиране на конкретни ангажименти, които те ще имат за прилагане на принципа на корегулацията в един бъдещ закон за радиото и телевизията.
  • Необходимо е да се предприемат целенасочени действия от страна на държавните институции и НПО за формиране на медийната грамотност у децата, което ще позволи на потребителите използват медиите ефективно и безопасно.
  • Налага се популяризиране на филтриращи системи, обозначения и идентификационни номера в медиите във връзка със защита на правата на децата и провеждането на специални кампании за родителите.
  • Трябва да се прилага новият подход за интернет безопасност, който разчита на позитивни послания, а не на страха от развитието на новите технологии и комуникацията в интернет.
  • ДАЗД разполага с експертен потенциал, за да участва адекватно в разработването на процедурите за прилагането на принципа на корегулация, както и в експертния съвет на СЕМ и съветите по етика и саморегулация на медиите.

"ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И МЕДИИТЕ - сигурност и неприкосновеност на личното пространство"

Кръгла маса

Зала 5 на МТСП, 8.12.2009 г.
8.45- 9.00 Регистрация на участниците
9.00 - 9.30 Откриване и приветствия на официални лица
Г-жа Надя Шабани, Председател на ДАЗД
Г-н Огнян Стоичков, Председател на комисията по образованието, науката, и въпросите на децата, младежта и спорта, НС
Г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България
9.30- 10.30 "НАЙ- ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО И ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ"
Модератор: Ева Борисова, Национална мрежа за децата, член на експертния съвет на СЕМ

Основни презентации:
Кирил Вълчев, председател на Комисията по журналистическа етика в електронните медии
Бисера Занкова, медиен експерт, МТИТС, член на експертния съвет на СЕМ
10.30 - 11.00 ДИСКУСИЯ с участието на членове на Съвета на децата към ДАЗД
Илиян Илиев, Русе
Виктория Пиркова, Плевен
Денислав Динев, Сливен
11.00- 11.15 Кафе пауза
11.15 - 12.15 "МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, ПРИНЦИП НА КОРЕГУЛАЦИЯ НА МЕДИИТЕ И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА"
Модератор: Радиона Никова, експерт, ДАЗД

Основни презентации:
проф. Нели Огнянова, Български институт за правно развитие
Ели Герганова, председател на УС на Национален съвет по саморегулация в рекламата
Ирена Димитрова, директор, Столична община
12.15- 13.00 ДИСКУСИЯ с участието на членове на Съвета на децата към ДАЗД
Явор Давидков, Перник
Томина Жуглева, Пазарджик
13.00 - 14.00 Обедна почивка
14.00 - 15.00 "ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ НОВИТЕ МЕДИИ"
Модератор: Георги Апостолов, Обществен съвет за безопасен интернет

Основни презентации:
Мартин Димитров, фондация "Делфин"
Любомир Сирков, web 112
15.00 - 15.30 ДИСКУСИЯ с участието на членове на Съвета на децата към ДАЗД
Даяна Маринова, председател на Съвета на децата към ДАЗД
15.30 - 15.45 Кафе пауза
15.45- 16.30 "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - НОВИЯТ ПОДХОД ЗА ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНОСТ 3.0"
Модератор: Цвета Брестничка, асоциация "Родители"
Основни презентации:
Георги Апостолов, Национален център за безопасен интернет
Мариета Радулова, координатор на проект по безопасен интернет
16.30 - 17.00 ДИСКУСИЯ и ЗАКРИВАНЕ