Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Лоша грижа за децата в Кризисен център - гр. Средец, установи проверка на ДАЗД

06.02.2015г.

<div class="single_news">

Персоналът на Кризисния център за деца – гр. Средец, обл. Бургас, не уведомява органите за закрила и родителите на настанените за възникнали инциденти, застрашаващи живота и здравето на децата, установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето. Констатирани са 10 случая - напускане на сградата на центъра без позволение, употреба на алкохол и опиати в училище, бягство на три момичета с кола на външно лице; влизане без позволение в сградата на външни лица; спор между момичета, прераснал в бой, за които не са уведомени МВР, Дирекция „Социално подпомагане” или ДАЗД. Ръководството на услугата не е предприело мерки за ограничаване на контакти с лица, които застрашават живота и здравето на децата.

Процесът по планиране на грижи в Кризисния център е формален, оценките на потребностите на децата, ползващи социалната услуга, са с общи формулировки, не става ясно кога са изготвени и кои специалисти са работили по тях е заключението на проверката. Според оценката на експертите на ДАЗД, плановете за грижи на всички деца са с идентично съдържание и не отразяват индивидуалните им нужди. В тях не са заложени дейности за преодоляване на причините за настаняване в кризисния център, за осигуряване на безопасна и сигурна среда и за подпомагане на социалното им включване.

Документира се единствено работата на психолога с децата. Няма писмени данни за дейността на социалния работник, педагозите и възпитателите с настанените в центъра.

Доставчикът на социалната услуга е заложил само мерки за задоволяване на основните потребности на децата: осигуряване на подслон, храна, облекло и хигиенни материали; здравни грижи; индивидуална подкрепа в образователния процес; организиране на свободното време, активно включване в цялостния живот на кризисния център и условия.

За да бъде осигурена качествена грижа и резултатна работа с децата, настанени в Кризисния център, председателят на ДАЗД даде предписание на органа на управление на услугата - Сдружение „Асоциация „Деметра” – гр. Бургас, да допълни Методиката за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център за деца” – гр. Средец със следните дейности – извършване на кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, формиране или подобряване на социални и житейски умения, психо-социална подкрепа, осигуряване на правна защита, работа със семействата – родители, близки и роднини, превенция на насилието след прекратяване престоя в кризисния център. за изява на индивидуалните способности.

За констатираните нарушения и неизпълнение на задължителните предписания на директора на Кризисен център за деца гр. Средец е съставен акт за административно нарушение.

</div>