Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Междуведомствената работна група за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. проведе първото си заседание

13.05.2015г.

Проведе се първото заседание на Междуведомствената работна група за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

По време на срещата бе направен преглед на резултатите и основните проблеми в изпълнението на оперативните цели на Националната стратегия, идентифицирани от извършения анализ и оценка на прилагането й за периода 2008 – 2010 г. Начертани бяха бъдещите действия на работната група:
<ul>
<li>Подготвяне на актуален преглед на социално-икономическото състояние на децата и семействата.</li>
<li>Преглед на всички международни и национални документи, свързани с правата и положението на детето.</li>
<li>Уеднаквяване на използваните термини и дефиниции от различните институции и неправителствения сектор.</li>
</ul>
Работата ще продължи в подгрупи по оперативните цели на Националната стратегия за детето 2008-2018 година.

До 30 септември 2015 г. трябва да приключи работата на Междуведомствената група, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. В състава й са включени експерти от министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на финансите, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, ДАЗД, Държавна агенция за бежанците, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Върховна касационна прокуратура, Комисия за защита от дискриминация, Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве и анализи, Национално сдружение на общините в Република България, Национална комисия за борба с трафика на хора, Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата.

Целта на актуализацията е синхронизиране на стратегията с водещи европейски и национални документи в областта на политиките за детето и семейството и да изграждане на обща рамка за прилагането им. Ще бъдат създадени и прилагани показатели за изпълнение на правата на децата във всички секторни политики – образование, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, социална работа и др., и механизми за оценка на въздействието на различните програми и социалните услуги, насочени към детето и семейството.

Националната стратегия за детето 2008 - 2018 година е основана върху принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегическата цел на документа е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В нея са обхванати всички сфери на обществения живот, имащи значение за благосъстоянието на децата – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация. Заложени са конкретни цели за продължаване на процеса на деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги.