Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ проведе първото си заседание с нов състав

Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ проведе първото си заседание с нов състав

10.02.2022г.

Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към Националния съвет за закрила на детето проведе първото си заседание с актуализиран състав. Основна задача на междуведомствената работна група е да разработи нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и да следи за изпълнението й. Първото редовно работно заседание на групата беше открито от председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Тя благодари на всички за бързата организация, като отбеляза че очакванията за разработването на нов стратегически документ за превенция на насилието над деца са големи, както от обществото ни, което показва своята явна нетърпимост към насилието между и над деца, така и на политическо ниво.
„Необходими са ни не просто разпис на стратегически цели и мерки за превенция, а съгласувани действия от всички нас в каквато и роля да сме в обществото - като родители, професионалисти или граждани, за да се ограничи максимално агресията сред децата. Необходимо е да се подобри координацията помежду ни и да се създаде практически полезна националната рамка, която да подкрепя не само децата, но и техните родители и професионалистите, работещи с деца, за да се подобри и чувствителността на цялото ни общество. Време е заедно да се обединим и противопоставим на насилието във всичките му форми“, каза д-р Лилова при откриването на заседанието.
Председателят на ДАЗД допълни още, че първо трябва да се извърши анализ на актуалните нужди на децата, родителите и професионалистите, работещи с деца. След това трябва да се разгледат актуалните мерки и дейности, които работят и в момента, за да бъдат надградени едновременно с разписване на нови такива, за да се гарантира, че ще растат в още по-безопасна, и по-сигурна среда без насилие на обществените места, в дома и интернет.
Д-р Лилова обясни още, нов стратегически документ – „Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца“ трябва да е изграден на данни и анализ на настоящата ситуация, като се отчитат и новите предизвикателства породени от COVID-19 кризата, като е напълно съотносим с целите на устойчиво развитие в Националната програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 2030”, с Целите за устойчиво развитие на ООН, с препоръките на Комитета на ООН по правата на детето, с приетата Стратегия на Европейския съюз за правата на детето и Стратегията за правата на детето на Съвета на Европа (2022-2027 г.).
Председател на групата е Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето. В състава й влизат експерти от Министерствата на труда и социалната политика, образованието и науката, вътрешните работи, правосъдието, външните работи, младежта и спорта, здравеопазването и на културата. Както и представители на Агенцията за социално подпомагане, Национален статистически институт, Национален център по общественото здраве и анализи, Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национална комисия за борба трафика на хора, Национално сдружение на общините в Република България, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „Конкордия“, Асоциация „Родители“, Национална асоциация на ресурсните учители, Фондация „Заедно в час“.
Да се формулират ясни и точни мерки, не такива с пожелателен характер и неизяснен срок, а работещи полезни и практични – това е нашата работа, каза председателят на работната група Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето.
Работната група ще има заседания всяка седмица, за да се спазят противоепидемичните мерки, те ще се провеждат онлайн.