Междуведомствена експертна работна група обсъди достъпа до здравни услуги на децата и младежите от ЦНСТ и защитените жилища

03.10.2014г.

Междуведомствената експертна работна група по деинституциотнализация обсъди на свое заседание достъпа на децата и младежите с увреждания до здравеопазване, както и предизвикателствата и трудностите при осигуряването му. Това е важна част от промяната на модела на грижа в новите резидентни услуги чрез предоставяне на подходящи съпътстващи услуги – здравни, образователни и социални.

Представен бе анализ на дейностите в подкрепа на достъпа на деца до здравеопазване от началото на процеса на деинституционализация до момента. 288 са откроените през 2010 г. деца и младежи, за които е необходимо да бъдат предприети спешни мерки по отношение на здравословното им състояние. След целенасочена работа с тази група деца, втора задълбочена оценка и допълнителни медицински експертизи, както и проведени конференции по случаи, са идентифицирани 8 деца, които категорично не могат да бъдат изведени от институциите, където са настанени в момента, и 49, които могат да бъдат изведени, но само при наличието на условия, удовлетворяващи установените нужди от профилирана и специализирана грижа.

Осигуряването на достъп до подходящи здравни услуги и грижи е едно от сериозните предизвикателства пред деинституционализацията на деца и младежи с увреждания, които са най-уязвими. То изисква ангажирането на местни ресурси и активното включване на услугите в общността в грижата за децата в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища.

По предложение на заместник-министъра на труда и социална политика и съпредседател на МЕРГ г-жа Спаска Петрова експертната група ще направи анализ и на достъпа на децата до образование и до съпътстващи социални услуги.